Log in

Ovenfor kan du se de lægemidler til behandling af smerter, som Mundipharma markedsfører i Danmark.

Smertelindring for bedre livskvalitet

Smerte er ikke i sig selv en sygdom, men en livsvigtig advarselsfunktion. Fx oplever op til 90 % af alle kræftpatienter smerter i forbindelse med deres sygdomsforløb.1 Mundipharma står bag en række smertelindrende lægemidler, der er tilpasset forskellige former for smerte – bl.a. akutte smerter, kroniske smerter og cancersmerter.

Smerte kan også være udløst af skader og sygdom i bindevæv, muskler, knogler, sener, nervesystemet og indre organer. Behandlingen foregår ud fra smertens type og sværhedsgrad og kan foregå med fx tabletter, smeltetabletter, kapsler, opløsning til injektion og smerteplastre.

1. Hrachya Nersesyan, Konstantin V Slavin.Ther Clin Risk Manag. 2007 Jun; 3(3): 381–400.

Norspan®

Indikation

Norspan® depotplaster er til behandling af patienter, der lider af non-maligne, moderate smerter, hvor et opioid er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig smertedækning. Norspan® depotplaster er ikke egnet til behand­ling af akutte smerter. Norspan® er godkendt til behandling af voksne.

Virkningsmekanisme

Norspan® er et depotplaster, der indeholder buprenorfin i meget lave doser.

Buprenorfin er en partiel my receptor agonist, men virker som en ren my receptoragonist i klinisk relevante doser. Og har en antagonistisk virkning på kappa opioid receptoren.

Analgetiske egenskaber ved Norspan®

 • Indsættende effekt inden for 12 – 24 timer1
 • Maksimal effekt inden for 3 dage
 • Dosisjustering tidligst efter 3 dage
 • Kan kombineres med andre opioider.2

Norspan® depotplaster 5 mikrog/t svarer til ca. 7,5 mg p.o. morfin i døgnet.3

Fordele ved Norspan®

 • Skiftes 1 x ugentligt
 • Meget lav døgndosis
 • Samme smertedækning hele døgnet
 • Kun ét plasterskift om ugen – god compliance4
 • Ingen dosisjustering til ældre og ved nedsat nyrefunktion
 • Lav risiko for kognitive bivirkninger5
 • Behandling kan seponeres uden nedtitrering.

Behandling med Norspan®

Ved dosisøgning anvendes en højere styrke Norspan®, eller en kombination af maksimalt 2 plastre, fx 5 mikrog/t + 10 mikrog/t, 10 mikrog/t + 10 mikrog/t, for at opnå den ønskede dosis. Der bør mindst gå 3 – 4 uger (gerne længere), før et nyt plaster påsættes samme sted på kroppen. (Her kan du downloade vores applikationsskema)

Norspan® dosering

Norspan® plasteret kan tåle badning og svømning.

Man skal dog være opmærksom på, at stærk varme (fx sauna, varmepude/tæppe, dampbad, længerevarende solbadning og infrarød stråling) kan øge mængden af lægemiddel, der frigives fra plasteret og dermed optages i kroppen. Det kan føre til øgede bivirkninger, og/eller at plasteret ikke virker i 7 dage.

Håndtering af smerteplaster

For at nedsætte risikoen for irritation af huden under plasteret anbefales det, at hudområdet vaskes først. Det anbefales at vaske med lunkent vand. Sæbe, sprit, olie, lotion eller slibemidler bør undgås, da det kan irritere huden og ødelægge plasterets klæbe­egenskaber. Huden skal være helt tør, inden plasteret sættes på, ellers klæber det ikke optimalt på huden.

Patienten informeres om følgende:

 • Undgå meget behårede hudområder. Hvis det er nødvendigt, klippes hårene af med en saks eller hår/skægtrimmer for at sikre, at plasteret klæber bedre til huden.
 • Undgå at sætte plaster på brystet eller i ”halsudskæringen”, da huden ofte er tynd og følsom her.
 • Det bør ligeledes undgås at sætte plasteret på hudområder, hvor der er hud-til-hud kontakt (indersiden af armene) eller tryk (lænden). Ved påsætning disse steder er der øget risiko for, at der bliver varmt omkring plasteret, og at huden bliver irriteret.
 • Plasteret må ikke sættes på hudområder, hvor der er hudsygdom, sår eller store ar. Det skyldes, at der her er risiko for øget optagelse af lægemiddel gennem huden, og det kan føre til overdosering.

Hvor på huden sættes et smerteplaster?

Patienten informeres om, hvor plasteret bedst placeres på huden. Plasteret kan sættes på huden på overarme, overkrop, ryg og mave.

Anbefaling af hudpleje til de ældre

En sund hud tåler bedre plasterbehandling. Det er specielt relevant hos ældre patienter, hvor huden ofte er tør. Her foreslås en uparfumeret fugtighedscreme anvendt i et tyndt lag 1 gang dagligt. Patienten skal undgå at anvende creme på et hudområde, umiddelbart før et plaster sættes på dette område (senest 1 time før), da plasteret ikke klæber godt på nysmurt hud.

Hvis smerteplasteret giver hudreaktion

Lige når plasteret er fjernet, fremstår huden lidt rød og fugtig. Efter lufttørring i 30 minutter får huden oftest et mere normalt udseende. Patienter, som føler at plasteret irriterer huden, kan derfor informeres om dette.

Anbefalinger ved skift af smerteplaster

 • Skift mellem så mange hudområder som muligt.
 • Huden har brug for at hvile efter et plasterskift. Se hvor lang tid på indlægssedlen.
 • Det gamle plaster trækkes forsigtigt af.
 • Huden vaskes, hvor plasteret har siddet.
 • Huden vaskes (uden brug af sæbe), hvor det nye plaster skal sættes på.

Foto 6: Tryk plasteret mod huden med håndfladen i 30 sekunder. Hele plastert skal være i kontakt med huden.

Sådan fjernes et smerteplaster ved skift

Bivirkninger

Hovedpine, svimmelhed, somnolens, forstoppelse, kvalme, opkastning, erytem og pruritus på applikationsstedet. For oversigt over eventuelle andre bivirkninger, se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

Norspan® depotplaster 5, 10 og 15 mikrog/t: Generelt klausuleret tilskud til ”Patienter med opioid-krævende kroniske smerter, hvor behandling med orale smertestillende lægemidler med generelt tilskud ikke er mulig”. Skriv ”Tilskud” på recepten.

Norspan® depotplaster 20 mikrog/t: Enkelttilskud skal søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Pakningsstørrelser

Styrke buprenorfin Pakninger Præg / farve
5 mg/t 4 stk. Norspan® 5 mg/t / hudfarvet
10 mg/t 4 stk. Norspan® 10 mg/t / hudfarvet
15 mg/t 4 stk. Norspan® 15 mg/t / hudfarvet
20 mg/t 4 stk.  Norspan® 20 mg/t / hudfarvet

Bestil materiale

Bestil materialer her.

Referencer

 1. Böhme, Clin Rheumatol; suppl 1: pp. 13-16, 2001
 2. Pergolizzi et al. Pain Practice; 10(5): pp. 428-450, 2010
 3. www.promedicin.dk
 4. Pergolizzi et al. Pain Practice; 8(4): pp. 287-313, 2008
 5. Likar et al. Therapeutics and Clinical Management; 2(1): pp. 115-125, 2006

Pligttekst

Norspan® buprenorfin depotplaster. Norspan® depotplaster – et stærkt opioid
Norspan® depotplaster 5 mikrog/t, 10 mikrog/t, 15 mikrog/t, 20 mikrog/t. Indikationer: Behandling af non-maligne, moderate smerter, hvor et opioid er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig smertedækning. Norspan® er ikke egnet til behandling af akutte smerter. Dosering*: Norspan®appliceres hvert 7. døgn. Patienter på 18 år og derover*: Initialt anvendes den laveste dosis, 5 mikrog/t. Titrering*: I start- og titreringsfasen med Norspan® bør patienten efter behov anvende den sædvanlige, anbefalede dosis af korttidsvirkende, supplerende, smertestillende midler, indtil der er opnået smertestillende effekt med Norspan®. Dosis bør ikke øges før efter 3 dage, når den maksimale effekt af en given dosis er opnået. Det anbefales, at der højst anvendes to plastre på samme tid. Patienter under 18 år: Da Norspan® ikke er undersøgt på patienter under 18 år, anbefales Norspan® ikke. Ældre*: Dosistilpasning er ikke nødvendig. Nedsat nyrefunktion*: Speciel dosistilpasning er ikke nødvendig. Nedsat leverfunktion*: Buprenorfin metaboliseres i leveren. Intensiteten og varighed af Norspan® kan påvirkes, derfor bør patienter omhyggeligt kontrolleres under behandlingen. Ved alvorligt nedsat leverfunktion bør anden behandling overvejes. Patienter med feber*: Feber kan give en stigning i absorptionen, som kan øge plasmakoncentration af buprenorfin og derved øge risiko for opioid-reaktioner. Ekstern varme på applikationsstedet*: Skal undgås. Kontraindikationer: Overfølsomhed for buprenorfin eller nogle af hjælpestofferne. Må ikke anvendes til behandling af narkotikaafhængighed, til patienter med eller mulighed for alvorligt nedsat respiratorisk funktion, til patienter i behandling med MAO-hæmmere, eller som har fået MAO-hæmmere inden for de seneste 2 uger, til patienter, der lider af myasthenia gravis eller delirium tremens. Graviditet. Særlige advarsler og forsigtighedsregler*: Forsigtighed ved behandling af patienter med konvulsive lidelser, skader i hovedet, shock, reduceret bevidsthedsniveau af uvis årsag, intrakranielle læsioner eller øget intrakranielt tryk og ved alvorligt nedsat leverfunktion. Norspan® anbefales ikke som smertebehandling i den første postoperative periode, i situationer ved et smalt terapeutisk indeks eller ved et hurtigt skiftende behov for smertebehandling. Kontrollerede studier i mennesker og dyr indicerer, at buprenorfin giver en lavere risiko for afhængighed end rene µ-agonist-analgetika. Vedvarende anvendelse af buprenorfin kan medføre udvikling af fysisk afhængighed. Interaktioner*: Må ikke anvendes samtidig med MAO-hæmmere eller til patienter, som har fået MAO-hæmmere inden for de seneste to uger. Doseres med forsigtighed til patienter, som samtidig tager benzodiazepiner eller andre CNS depressive midler, andre opioidderivater, visse antidepressive midler, sedative H1-receptor-antagonister, alkohol, anxiolytica, neuroleptika, clonidin og beslægtede stoffer. Graviditet*: Må ikke anvendes. Amning*: Anvendelse bør undgås. Trafikfarlighed*: Mærkning. Bilkørsel eller betjening af maskiner frarådes, hvis lægemidlet har påvirket reaktionsevnen. Bivirkninger*: Meget almindelige (≥ 10 %): Hovedpine, svimmelhed, somnolens, forstoppelse, mundtørhed, kvalme, opkastning, pruritus, erytem, pruritus på applikationsstedet, reaktion på applikationsstedet. Almindelige (≥ 1 < 10 %): Anoreksi, konfusion, depression, insomnia, nervøsitet, paræstesier, vasodilation, dyspnø, mavesmerter, diarré, dyspepsi, udslæt, svedtendens, eksantem, træthed, asteni, smerter, perifere ødemer, erytem på applikationsstedet, udslæt på applikationsstedet brystsmerter. Ikke almindelige (≥ 0,1 < 1 %), sjældne (≥ 0,01 < 0,1 %) og meget sjældne (< 0,01 %): Se fuldt produktresumé. Overdosering*: Symptomer som ved andre centralt virkende analgetika. Behandling: Alle plastre fjernes og sædvanlige retningslinjer følges. Naloxon kan modvirke effekten af buprenorfin. Tilskud: 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 15 mikrogram/time: Generelt klausuleret tilskud til ”Patienter med opioidkrævende kroniske smerter, hvor behandling med orale smertestillende lægemidler med generelt tilskud ikke er mulig”. 20 mikrogram/time: Der skal søges individuelt tilskud hos Sundhedsstyrelsen. Udlevering: A. Indehaver af markedsføringstilladelse: Mundipharma A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, tlf. 45 17 48 00. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Det fulde produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit hos Mundipharma A/S.
®: Norspan er et registreret varemærke. Norspan® depotplaster – et stærkt opioid. Alvorlige bivirkninger bedes indberettet hurtigst muligt til Lægemiddelstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller Mundipharma A/S (mundipharma@mundipharma.dk).
Pakninger og priser: Se www.medicinpriser.dk for pakninger og dagsaktuelle priser.

DK/NOR-15002(1)

OxyContin®

Indikation

OxyContin® depottablet er til behandling af moderate til stærke, vedvarende smerter, der ikke responderer på non-opioide analgetika.

Virkningsmekanisme

Oxycodon er en ren opioid agonist, der primært virker via my-opioid receptorer, men har ligeledes affinitet til kappa og delta receptorer.

OxyContin®s udløsning er bifasisk og har en plasmahalveringstid på ca. 4,5 timer.

Analgetiske egenskaber ved OxyContin®

 • Indsættende effekt – ca. 45 minutter1
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer
 • Vedvarende effekt i 12 timer
 • Bifasisk absorptionsmønster giver hurtigt indsættende og langtidsvirkende analgesi2
 • Forudsigelig smertestillende effekt pga. høj biotilgængelighed (60 – 87 %)

1 mg peroralt oxycodon svarer til 0,5 mg OxyNorm® oxycodon i.v.3

Fordele ved OxyContin®

 • Dosis kan justeres hver dag
 • Ingen klinisk relevante metabolitter
 • Dokumenteret effekt på alle smertetyper:
  • Somatiske
  • Neuropatiske
  • Viscerale4

Behandling med OxyContin® depottabletter

 • skal synkes hele og må ikke deles eller tygges
 • kan tages uafhængigt af fødeindtagelse
 • indeholder laktose.

Bivirkninger

Mest almindelige bivirkninger er kvalme og forstoppelse. For oversigt over andre potentielle bivirkninger se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger
https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

Generelt tilskud.

Pakningsstørrelser

Styrke oxycodon Pakninger* Præg / farve
5 mg 28 stk. (b) OC, 5 / lyseblå
10 mg 28 stk. (b), 50 stk. (p), 98 stk. (b) OC, 10 / hvid
15 mg 28 stk. (b), 98 stk. (b) OC, 15 / grå
20 mg 28 stk. (b), 50 stk. (p), 98 stk. (b) OC, 20 / lyserød
30 mg 28 stk. (b), 98 stk. (b) OC, 30 / brun
40 mg 28 stk. (b), 50 stk. (p), 98 stk. (b) OC, 40 / lysegul
60 mg 28 stk. (b), 98 stk. (b) OC, 60 / rød  
80 mg 28 stk. (b), 50 stk. (p), 98 stk. (b) OC, 80 / grøn
120 mg 28 stk. (b) OC, 120 / violet

* (b) = Blisterpakning, (p) = Plastikbeholder

Referencer

 1. Sunshine et al. Journal of Clinical Pharmacology; 36(7): pp. 595-603, 1996
 2. Mandema et al. Br J Clin Pharmacol; 42: pp. 747-756, 1996
 3. Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé for OxyNorm® injektions- og infusionsvæske (2010)
 4. Riley et al. Current Medical Research and Opinion; 24(1): pp. 175-192, 2008

Pligttekst

OxyContin® (oxycodonhydrochlorid) depottabletter. OxyContin® er et stærkt opioid

Depottabletter 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 og 120 mg. Indikation: Moderate til stærke, vedvarende smerter, der ikke responderer på non-opioide analgetika. Dosering*: Voksne og børn over 12 år: Doseres ikke oftere end hver 12. time. Dosis tilpasses individuelt efter patientens tilstand og under hensyntagen til eventuel forudgående smertebehandling. Startdosis til opioidnaive patienter er 5 – 10 mg hver 12. time, men afhængig af patientens behov for smertedækning kan der være indikation for at starte med højere doser. Såfremt smerterne er opioidfølsomme, kan dosis øges dagligt indtil ønsket effekt eller til uacceptable bivirkninger opstår. Depottabletterne skal sluges hele. Må ikke deles, tygges eller knuses. Speciel opmærksomhed bør rettes mod behandling af opioidbivirkninger. Ved ophør efter længere tids behandling nedtrappes dosis gradvist. Bør ikke anvendes til børn under 12 år. Hos ældre samt patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion bør dosis justeres efter den individuelle kliniske situation. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof, oxycodon, eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Enhver situation, hvor opioider er kontraindicerede. Svær kronisk obstruktiv lungesygdom, cor pulmonale, svær astma bronchiale, paralytisk ileus, forhøjet indhold af kuldioxid i blodet, alvorlig respirationsdepression med hypoxia. Advarsler og forsigtighedsregler*: Den største risiko ved at overdosere opioider er respirationsdepression. Anvendes med forsigtighed til svækkede ældre eller svagelige patienter og patienter med stærkt nedsat lunge-, lever- eller nyrefunktion samt patienter med hypothyreosis, Addison’s syge, toksisk psykose, prostatahypertrofi, alkoholisme, delirium tremens, pancreatitis, hypotension, hovedskader eller patienter, der tager MAO-hæmmere. Som for alle opioider, vil længere tids brug af OxyContin® medføre fysisk afhængighed, ligesom udvikling af psykisk afhængighed er muligt. OxyContin® bør ikke anvendes præoperativt eller i 12 – 24 timer efter operationen. OxyContin® indeholder lactose. Interaktioner*: Forstærket CNS dæmpende effekt med stoffer som alkohol, andre opioider, sedativa, hypnotika, antidepressiva, sovemidler, phenotiaziner og neuroleptika. Samtidig administration af antikolinergika eller medicin med antikolinerg virkning (fx tricykliske antidepressiva, antihistaminer, antipsykotika, muskelafslappende midler, anti-Parkinson-midler) kan resultere i forværring af antikolinerge bivirkninger.Oxycodon metaboliseres delvist via CYP2D6 og CYP3A4 reaktionsvejene. Aktiviteten af disse reaktionsveje kan hæmmes eller induceres af forskellige samtidigt indgivne lægemidler, hvilket kan ændre plasmakoncentrationen af oxycodon. Dosisjustering af oxycodon kan være nødvendig. Graviditet*: Bør så vidt muligt ikke anvendes. Amning*: Bør ikke anvendes. Mærket med trafiktrekant. Bivirkninger*: Mest almindelige er kvalme og forstoppelse (25 – 30 %). OxyContin® kan kombineres med antiemetika og laksantia. Øvrige almindelige bivirkninger: Øget ADH-udskillelse, sedation, svimmelhed, hovedpine, mathed, , lethargi, miosis, dyspnø, opkastning, mavesmerter, diaré, dyspepsi, mundtørhed, urinretention, pruitus, udslæt, nedsat appetit, vasodilatation, ortostatisk hypotension, træthed, asteni, svedtendens, kulderystelser, psykiske bivirkninger såsom humørsvingninger, aktivitetsændringer, konfusion, nervøsitet. Sjældne og ikke almindelige bivirkninger: Se fuldt produktresumé. Overdosering*: Ved overdosering kan ses respirationsdepression, somnolens, udvikling af forsnævrede pupiller, muskelslaphed, bradykardi, hypotension, stupor eller koma og død. Behandling: Etablering af åbne luftveje samt assisteret eller kontrolleret ventilation. Oprethold og understøt respiration og cirkulation. I alvorlige tilfælde: 0,8 mg naloxon i.v. hvert 2. – 3. minut efter behov. Farmakologi*: Oxycodon er en ren opioid agonist uden antagonistisk effekt. OxyContin®depottabletter udløser det aktive stof langsommere end korttidsvirkende oxycodonprodukter. Udløsningen in-vitro er uafhængig af pH. Fødeindtagelsen har ingen eller ringe effekt på absorptionen af depottabletterne. Depottabletterne udviser et to-faset absorptionsmønster. Den maksimale plasmakoncentration opnås efter 3 timer. Plasmahalveringstiden for depottabletterne er ca. 4,5 timer. Der er rapporteret middelestimater for den absolutte perorale biotilgængelighed på op til 87 %. Tilskud: Generelt tilskudsberettiget. Udlevering: A§4 (kopieringspligtig). Indehaver af markedsføringstilladelse: Mundipharma A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, tlf. 45 17 48 00. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Det fulde produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres hos Mundipharma A/S.®: OxyContin® er et registreret varemærke. OxyContin® er et stærkt opioid.

Alvorlige bivirkninger bedes indberettet hurtigst muligt til Lægemiddelstyrelsen(www.meldenbivirkning.dk) eller Mundipharma A/S (mundipharma@mundipharma.dk).

Pakninger og priser: Se www.medicinpriser.dk for pakninger og dagsaktuelle priser.

OxyNorm®

Indikation

OxyNorm® er til behandling af moderate til stærke smerter, der ikke responderer på non-opioide analgetika.

Virkningsmekanisme

Oxycodon er en ren opioid agonist, der primært virker via my-opioid receptorer, men har ligeledes affinitet til kappa og delta receptorer.

Analgetiske egenskaber ved OxyNorm®

OxyNorm® Dispersa® smeltetablet, OxyNorm® kapsler og oral opløsning

 • Indsættende effekt inden for 30 minutter1
 • Maksimal plasmakoncentration – ca. 60 minutter2
 • Virkningsvarighed 6 timer
 • Forudsigelig smertestillende effekt pga. høj biotilgængelighed (60 – 87 %)

Fordele ved OxyNorm®

OxyNorm® injektions- og infusionsvæske

 • Indsættende effekt ca. 5 – 8 minutter3
 • Virkningsvarighed 4 timer

1 mg OxyNorm® i.v. svarer til 2 mg oxycodon peroralt.

Fordele generelt for alle formuleringer

 • Dokumenteret effekt på alle smertetyper:
  • Somatiske
  • Neuropatiske
  • Viscerale4
 • Ingen klinisk relevante metabolitter

Fordele ved OxyNorm® Dispersa® smeltetabletter

 • Opløses i munden i løbet af få sekunder, hvorefter den kan synkes uden brug af væske
 • Hurtigt indsættende effekt – inden for 30 minutter1

Fordele ved OxyNorm® kapsler

 • Hurtigt indsættende effekt – inden for 30 minutter1
 • Kapslerne kan åbnes og drysses på kold, halvfast føde, fx yoghurt og skal indtages umiddelbart efter.

Fordele ved OxyNorm® oral opløsning

 • Hurtigt indsættende effekt – inden for 30 minutter1

Fordele ved OxyNorm® injektions- og infusionsvæske

 • Hurtigt indsættende effekt – ca. 5 – 8 minutter3

Behandling med OxyNorm®

OxyNorm® kan anvendes til børn over 12 år.

OxyNorm® injektions- og infusionsvæske
Sædvanlig startdosis til voksne og børn over 12 år er:
I.v. (Bolus): 1 til 10 mg langsomt over 1 – 2 minutter. Doser bør ikke indgives oftere end hver 4. time
I.v. (Infusion): 2 mg/time
I.v. (PCA): 0,03 mg/kg med en minimum lock-out tid på 5 minutter
S.c. (Bolus): 5 mg hver 4. time eller efter behov
S.c. (Infusion): 7,5 mg dagligt til opioidnaive patienter med gradvis titrering til symptomkontrol.

Ved gennembrudssmerte anvendes en p.n. dosering af OxyNorm® p.o. svarende til 1/8 -1/6 af oxycodon døgndosis.

OxyNorm® indeholder ikke laktose.

Bivirkninger

Mest almindelige er kvalme og forstoppelse (25 – 30 %). For oversigt over alle potentielle bivirkninger se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

OxyNorm® kapsler: Generelt tilskud.

OxyNorm® oral opløsning: Generelt klausuleret tilskud til patienter med stærke opioidkrævende smerter, hvor behandling med oralt stærkt opioid i fast lægemiddelform med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig.

OxyNorm Dispersa® smeltetabletter: Generelt klausuleret tilskud til patienter med stærke opioidkrævende smerter, hvor behandling med oralt stærkt opioid i fast lægemiddelform med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig.

OxyNorm® injektions- og infusionsvæske: Enkelttilskud kan søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Pakningsstørrelser

OxyNorm® kapsler
Styrke oxycodon Pakninger* Præg / farve
5 mg 28 stk., 98 stk. ONR, 5 / lysebrun, orange
10 mg 28 stk., 98 stk. ONR, 10 / lysebrun, hvid  
20 mg 28 stk., 98 stk. ONR, 20 / lysebrun, lyserød

 

OxyNorm Dispersa® smeltetabletter – # Fotos af OxyNorm Dispersa®tabletter, kilde: DLI A/S
Styrke oxycodon Pakninger* Præg / farve
5 mg 28 stk. O, 5 / lysegrå
10 mg 28 stk. O, 10 /lysegrå  
20 mg 28 stk. O, 20 /lysegrå

 

OxyNorm® injektions- og infusionsvæske
Styrke oxycodon Pakninger Præg / farve
10 mg/ml 5 stk. x 1 ml Klar ampul
10 mg/ml 5 stk. x 2 ml Klar ampul  
10 mg/ml 4 stk. x 20 ml Klar ampul

 

OxyNorm® oral opløsning
Styrke oxycodon Pakninger Præg / farve
1 mg/ml 1 stk. x 250 ml Brun flaske
10 mg/ml 1 stk. x 120 ml Brun flaske

Referencer

 1. Olesen et al. Clin Pharmacokinet, 2010
 2. Lalovic, Clinical Pharmacology & Therapeutics; May: pp. 461-479, 2006
 3. Leow et al. Anesthesia and Analgesia; 80(2): pp. 296-302, 1995
 4. Riley et al. Current Medical Research and Opinion; 24(1): pp. 175-192, 2008

Pligttekst

OxyNorm® (oxycodonhydrochlorid), OxyNorm Dispersa® (oxycodonhydrochlorid)

OxyNorm® er et stærkt opioid

OxyNorm® kapsler 5 mg, 10 mg og 20 mg. OxyNorm® injektions- og infusionsvæske 10 mg/ml. OxyNorm® oral opløsning 1 mg/ml og 10 mg/ml. OxyNorm Dispersa® smeltetabletter 5 mg, 10 mg og 20 mg. Indikation: Moderate til stærke smerter, der ikke responderer på non-opioide analgetika. Dosering*: Voksne og børn over 12 år: Det er vigtigt, at doseringen afpasses individuelt til den enkelte patient under hensyntagen til patientens tidligere smertebehandling. Sædvanlig startdosis for opioidnaive patienter er 5 mg oralt hver 6. time. Dosis kan øges dagligt indtil ønsket effekt eller til uacceptable bivirkninger opstår. Dosering ved subkutan eller intravenøs injektion eller infusion: Se fuldt produktresumé. Hvis præparatet gives ved smertegennembrud hos patienter, der har fået depottabletter indeholdende oxycodon, bør de gives med en dosis, der er 1/8 til 1/6 af døgndosis af oxycodon. Ved ophør efter længere tids behandling nedtrappes dosis gradvist. Bør ikke anvendes til børn under 12 år. Hos ældre samt patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion bør dosis justeres efter den individuelle kliniske situation. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof, oxycodon, eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Enhver situation, hvor opioider er kontraindicerede. Svær kronisk obstruktiv lungesygdom, cor pulmonale, svær astma bronchiale, paralytisk ileus, forhøjet indhold af kuldioxid i blodet, alvorlig respirationsdepression med hypoxia. Advarsler og forsigtighedsregler*: Den største risiko ved at overdosere opioider er respirationsdepression. Anvendes med forsigtighed til svækkede ældre eller svagelige patienter eller patienter med stærkt nedsat lunge-, lever- eller nyrefunktion samt patienter med myksødem, hypothyreosis, Addison’s syge, toksisk psykose, prostatahypertrofi, alkoholisme, delirium tremens, pancreatitis, hypotension, hovedskader eller patienter, der tager MAO-hæmmere. OxyNorm® bør anvendes med forsigtighed præoperativt eller i 12 – 24 timer efter operationen. OxyNorm® har en misbrugsprofil svarende til andre stærke opioider. Som for andre opioider kan OxyNorm® blive efterspurgt og misbrugt af folk med skjult eller åbenlys afhængighed. Som for alle opioider, vil længere tids brug af OxyNorm® medføre fysisk afhængighed. Udvikling af psykisk afhængighed over for opioider inklusiv oxycodon er muligt. OxyNorm® kapsler 5 mg og OxyNorm® oral opløsning 10 mg/ml indeholder azofarvestoffet sunset yellow. OxyNorm Dispersa® smeltetabletter indeholder aspartam og saccharose. Interaktioner: Forstærket CNS dæmpende effekt med stoffer som alkohol, andre opioider, sedativa, hypnotika, antidepressiva, sovemidler, phenotiaziner og neuroleptika. Oxycodon metaboliseres delvist via CYP2D6 og CYP3A4 reaktionsvejene. Disse kan blokeres af en række stoffer, men for oxycodon er en sådan blokade endnu ikke vist at være af klinisk betydning. Graviditet*: Bør så vidt muligt ikke anvendes. Amning*: Bør ikke anvendes. Mærket med trafiktrekant*. Bivirkninger*: Mest almindelige er kvalme og forstoppelse (25 – 30 %). OxyNorm®kan kombineres med et antiemetikum og laksantia. Øvrige almindelige bivirkninger: Øget ADH-udskillelse, døsighed, hovedpine, sedation, svimmelhed, mathed, tremor, lethargi, miosis, dyspnø, opkastning, mavesmerter, diaré, dyspepsi, mundtørhed, pruitus, nedsat appetit, vasodilatation, ortostatisk hypotension, asteni, træthed, svedtendens, kulderystelser, psykiske bivirkninger såsom humørsvingninger (angst, depression, eufori, aktivitetsændring (normalt suppression, lejlighedsvis eksitation), konfusion, insomni, nervøsitet, unormale tanker. Sjældne og ikke almindelige: Se fuldt produktresumé. Overdosering*: Ved overdosering kan ses respirationsdepression, somnolens, udvikling af forsnævrede pupiller, muskelslaphed, bradykardi, hypotension, stupor eller koma og død. Behandling*: Etablering af åbne luftveje, samt assisteret eller kontrolleret ventilation. Oprethold og understøt respiration og cirkulation. I alvorlige tilfælde*: 0,8 mg naloxon i.v. hvert 2. – 3. minut efter behov. Farmakologi: Oxycodon er en ren opioid agonist uden antagonistisk effekt. Plasmahalveringstiden er ca. 3 timer efter oral administration. Der er rapporteret middelestimater for den absolutte perorale biotilgængelighed på op til 87 %. Tilskud: Kapsler: Generelt tilskudsberettiget. Smeltetabletter: Generelt klausuleret tilskud til ”patienter med stærke opioidkrævende smerter, hvor behandling med oralt stærkt opioid i fast lægemiddelform med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig. Injektions- og infusionsvæske: Ikke tilskud. Oral opløsning: Generelt klausuleret tilskud til ”patienter med stærke opioidkrævende smerter, hvor behandling med oralt stærkt opioid i fast lægemiddelform med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig. Udlevering: A§4 (kopieringspligtig). Indehaver af markedsføringstilladelse: Mundipharma A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, tlf. 45 17 48 00. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til de af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresuméer. De fulde produktresuméer kan vederlagsfrit rekvireres hos Mundipharma A/S. ®: OxyNorm er et registreret varemærke. OxyNorm® er et stærkt opioid. Alvorlige bivirkninger bedes indberettet hurtigst muligt til Lægemiddelstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller Mundipharma A/S (mundipharma@mundipharma.dk). Pakninger og priser: Se www.medicinpriser.dk for pakninger og dagsaktuelle priser.

Palladon®

Indikation

Palladon® er til behandling af stærke smerter.

Virkningsmekanisme

Hydromorphon er en ren my-opioid receptor agonist.

Analgetiske egenskaber ved Palladon®

Palladon® depotkapsler: 4 mg, 8 mg, 16 mg og 24 mg

 • Indsættende effekt – ca. 1 time
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer
 • Vedvarende effekt i 12 timer
 • Dosis kan justeres efter 36 – 48 timer1
 • Palladon® p.o. er ca. 7,5 gange så potent som morfin p.o.

Palladon® kapsler: 2,6 mg

 • Indsættende effekt – 15 minutter
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time
 • Virkningsvarighed ca. 4 timer
 • Palladon® p.o. er ca. 7,5 gange så potent som morfin p.o.

Palladon® injektions- og infusionsvæske, opløsning: 20 mg/ml, 50 mg/ml

 • Indsættende effekt:
  • I.v. ca. 5 minutter
  • S.c. ca. 5 – 10 minutter
 • Virkningsvarighed 3 – 4 timer
 • Palladon® injektions- og infusionsvæske er 5 gange så potent som morfin i.v.2

1 mg Palladon® i.v. svarer til 3 mg Palladon® p.o.

Fordele ved Palladon®

Generelt Palladon®

 • Ingen akkumulering af analgetisk aktive metabolitter3
 • Hydromorphon er veltolereret af patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion4
 • Lav risiko for lægemiddelinteraktioner, da hydromorphon kun i ringe grad metaboliseres via CYP450 og har lav plasmaproteinbinding.5

Palladon® depotkapsler: 4 mg, 8 mg, 16 mg og 24 mg

 • Depotkapsler kan åbnes og drysses på kold, halvfast føde.*

Palladon® kapsler: 2,6 mg

 • Hurtigt indsættende effekt – 15 minutter
 • Kapsler kan åbnes og drysses på kold, halvfast føde.*

*Alle Palladon® kapsler kan åbnes og drysses på kold, halvfast føde, fx yoghurt og skal indtages umiddelbart efter. Diameter er <1,50 mm. Kapselindholdet må ikke knuses eller tygges.

Palladon® injektions- og infusionsvæske, opløsning: 20 mg/ml, 50 mg/ml

 • Kan administreres både i.v. og s.c.
 • Hydromorphon er et højpotent opioid2, dvs. høj dosis kan administreres i et lille volumen, fx i subkutane pumper.2,6,7

Behandling med Palladon®

Palladon® titreres til effekt.

Bivirkninger

For oversigt over alle potentielle bivirkninger se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

Palladon® kapsler: Enkelttilskud kan søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Palladon® depotkapsler: Enkelttilskud kan søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Palladon® injektions- og infusionsvæske: Enkelttilskud kan søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Pakningsstørrelser

Palladon® depotkapsler
Styrke
Palladon®
Pakninger Præg / farve
4 mg 56 stk. HCR*, 4 / lyseblå, klar
8 mg 56 stk. HCR*, 8 / lyserød, klar  
16 mg 56 stk. HCR*, 16 / brun, klar  
24 mg 56 stk. HCR*, 24 / blå, klar

 

Palladon® kapsler
Styrke
Palladon®
Pakninger Præg / farve
2,6 mg 56 stk. HNR*, 2,6 / rød, klar

 

Palladon® injektions- og infusionsvæske, opløsning
Styrke
Palladon®
Pakninger Præg / farve
20 mg/ml 5 stk. x 1 ml Klar ampul / orange
50 mg/ml 5 stk. x 1 ml Klar ampul / lyseblå

Referencer

 1. www.promedicin.dk
 2. Sarhill et al. Support Care Cancer; 9: pp. 84-96, 2001
 3. Felden et al. British Journal of Anaesthesia; 107(3): pp. 319-328, 2011
 4. Lee et al. Palliat M; 15(1): pp. 26-34, 2001
 5. Gregory et al. Pain medicine; 10(S1): pp. 20-29, 2009
 6. Oldenmenger et al. Support Care Cancer; 20(8): pp. 1639-47, 2012
 7. Bruera et al. J Pain Symptom Manage; 8(4): pp. 201-4, 1993

Pligttekst

Palladon® (hydromorphonhydrochlorid). Palladon® er et stærkt opioid
Injektions- og infusionsvæske: 20 mg/ml og 50 mg/ml. Depotkapsler hårde: 4 mg, 8 mg, 16 mg og 24 mg. Kapsler, hårde: 2,6 mg. Indikation: Stærke smerter. Dosering*: Dosering af Palladon®skal justeres i forhold til graden af smerte og den enkelte patients respons. Injektionsvæske: Injektionsvæsken er ikke egnet til brug ved opstart af opioidbehandling. Disse højere styrker skal kun anvendes til individuel behandling af patienter, som ikke længere har tilstrækkelig effekt af lavere styrker hydromorphon-præparater eller andre tilsvarende stærke analgetika til behandling af kroniske smerter. Beholderen i en smertepumpe kan også fyldes med individuelle doser. Depotkapsler og kapsler: Voksne og børn over 12 år, som aktuelt ikke får opioider: Hvis patientens svære smerte reagerer på opioider og er konstant, bør startdosis af Palladon® være 4 mg depotkapsel hver 12. time. Hvis smerten stiger eller smertelindringen er utilstrækkelig, kan det være nødvendigt med en gradvis øgning af dosis. Ældre kan have behov for en lavere dosis end andre voksne for at opnå smertekontrol. Patienter med nedsat nyre- og leverfunktion kan have behov for en lavere dosis end andre voksne for at opnå smertekontrol. Kapslerne bør synkes hele, eller kapslerne kan åbnes og indholdet drysses på halvfast føde (fx yoghurt). Depotkapselindholdet må ikke knuses eller tygges. Palladon® depotkapsler doseres hver 12. time, og Palladon® kapsler doseres hver 4. time. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for hydromorphon eller et eller flere af hjælpestofferne, signifikant respirationsdepression med hypoksi, forhøjede carbondioxidniveauer i blodet, koma, akutte mavesmerter, paralytisk ileus, alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom, samtidig behandling med MAO-hæmmere eller inden for de foregående 2 uger, stærkt nedsat leverfunktion, status astmaticus. Advarsler og forsigtighedsregler*: Respirationsdepression er den største risiko ved opioide præparater, men forekommer hyppigst ved overdosering, hos ældre, hos svagelige samt hos personer med lidelser ledsaget af hypoksi eller hyperkapni. Palladon® bør anvendes med forsigtighed til patienter med opioidafhængighed, hovedskader (grundet risikoen for øget intrakranielt tryk), kramper, alkoholisme, delirium tremens, toksisk psykose, hypotension med hypovolæmi, nedsat bevidsthedsniveau, sygdom i galdevejene, galdestens- eller ureterkolik, pankreatit, obstruktiv eller inflammatorisk tilstand i mave-tarmsystemet, prostatahypertrofi, binyrebarkinsufficiens (fx Addison’s sygdom), hypotyroidisme, kronisk obstruktiv lungesygdom, reduceret lungekapacitet, svækkede, ældre eller svagelige patienter og patienter med stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion. Interaktioner: Hydromorphon og centralt virkende lægemidler som anæstetika (fx barbiturater), antiemetika, hypnotika, sedativa, neuroleptika, antipsykotika, antidepressiva, antihistaminer og andre opioider eller alkohol kan gensidigt forstærke hinandens CNS-dæmpende virkninger, og der kan forekomme respirationsdepression, hypotension og kraftig sedation eller koma. Lægemidler med antikolinergisk effekt (fx psykofarmaka, antiemetika, antihistaminer eller lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom) kan forstærke de uønskede, antikolinergiske effekter af opioider (fx obstipation, mundtørhed eller urinretention). Hydromorphon er kontraindiceret til patienter i behandling med MAO-hæmmere, eller som har været det inden for de sidste 2 uger. Graviditet*: Bør ikke anvendes. Amning*: Bør ikke anvendes. Mærket med trafiktrekant*. Bivirkninger*: Almindeligt og meget almindeligt forekommende bivirkninger: ADH udskillelse, svimmelhed, søvnighed, sedation, nedsat hukommelse, uklarhed, miosis, diaré, forstoppelse, mundtørhed, kvalme, opkastning, urinretention, akut trang til vandladning, udslæt, kløe, svedtendens, ansigtsrødme, muskelkramper, appetitmangel, hypotension, hedeture, asteni, abstinenssymtomer kan forekomme (omfatter agitation, uro, nervøsitet, søvnløshed, hyperkinesi, gastrointestinale symptomer), kulderystelser, perifere ødemer, nedsat libido, impotens, konfusion, depression, dysartri, søvnløshed, humørsvingninger, apati og mareridt. Ikke almindelige, sjældne og meget sjældne bivirkninger: Se fulde produktresuméer. Overdosering*: Tegn på forgiftning og overdosering med hydromorphon inkluderer miosis, bradykardi, respirationsdepression, hypotension, somnolens udviklende til stupor og koma. Cirkulatorisk kollaps og dybere koma kan forekomme i mere alvorlige tilfælde og kan have dødeligt udfald. Bevidstløse patienter med respirationsstop kan have brug for intubation og hjælp til at trække vejret. Der bør gives en opioidantagonist intravenøst (fx naloxon 0,4 mg; til børn: naloxon 0,01 mg/kg legemsvægt). Om nødvendigt bør individuel administration af antagonisten gentages med 2 – 3 minutters intervaller. Farmakologi*: Hydromorphon er en opioid µ-receptoragonist. Tilskud: Enkelttilskud kan søges. Udlevering: A§4 (kopieringspligtig). Indehaver af markedsføringstilladelse: Mundipharma A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, tlf. 45 17 48 00. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til de af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresuméer. De fulde produktresuméer kan vederlagsfrit rekvireres hos Mundipharma A/S eller findes på www.produktresumé.dk ®: Palladon er et registreret varemærke. Palladon® er et stærkt opioid. Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til Lægemiddelstyrelsen(www.meldenbivirkning.dk) eller Mundipharma A/S (mundipharma@mundipharma.dk). Pakninger og priser: Se www.medicinpriser.dk for pakninger og dagsaktuelle priser.

Targin®

Indikation

Targin® depottablet er til patienter med stærke smerter, som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioidanalgetika. Opioidantagonisten naloxon modvirker opioidinduceret obstipation, idet oxycodons virkning på opioidreceptorerne lokalt i mave-tarm-kanalen blokeres.

Virkningsmekanisme

Oxycodon er en ren opioid agonist, der primært virker via my-opioid receptorer, men har ligeledes affinitet til kappa og delta receptorer.
Naloxon, der er en opioid antagonist, virker, når det administreres peroralt, overvejende på opioidreceptorerne i mave-tarm-kanalen. Naloxon undergår first-pass metabolisme og har derfor en meget lav systemisk biotilgængelighed, < 3 %.
Naloxon reducerer således ikke den analgetiske effekt af Targin®.1

Analgetiske egenskaber ved Targin®

 • Indsættende effekt – ca. 45 minutter2
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer3
 • Vedvarende effekt i 12 timer
 • Forudsigelig smertestillende effekt pga. høj biotilgængelighed (60 – 87 %)
 • Naloxon reducerer ikke den analgetiske effekt af Targin®1

Fordele ved Targin®

 • Targin® har samme analgetiske effekt som OxyContin® oxycodon4
 • Det eneste stærke opioid, som også modvirker opioidinduceret obstipation5
 • Patienter kan opretholde en normal mave-tarm-funktion på trods af opioidbehandling5
 • Dokumenteret forbedring af patienters livskvalitet6,7
 • Dosis kan justeres hver dag

Behandling med Targin®

Maksimal døgndosis: 80 mg/40 mg 2 gange dagligt, ved behov for højere døgndækkende doser suppleres med oxycodon depotformulering; OxyContin®.7

Indikation – Restless legs-syndrom

Targin® depottablet er indiceret som 2. valgs behandling til patienter med svært til meget svært idiopatisk, restless leg-syndrom efter mislykket dopaminerg behandling. Symptomerne på restless leg-syndrom bør være tilstede dagligt og i løbet af dagen (≥ 4 dage/uge) i mindst 6 mdr.

 • Dosis skal tilpasses til den enkelte patients følsomhed.
 • Den sædvanlige startdosis er 5mg/2,5mg 2 gange dagligt.
 • Titrering på ugentlig basis kan anbefales, hvis højere doser er påkrævet,
 • Maksimal døgndosis 60mg/30mg
 • Enkelte patienter kan have glæde af asymmetrisk dosering

Behandlingen af patienter med  restless leg-syndrom bør ske under overvågning af en kliniker med erfaring i behandling af denne type patienter.

Patienterne bør vurderes klinisk mindst hver 3. måned. Hvis behandlingen af restless leg-syndrom skal forsætte ud over 1 år, bør det overvejes at trappe Targin® gradvist ned over ca. 1 uge for at fastslå, om fortsat behandling er indiceret.

Targin® depottabletter

 • Targin® er godkendt til behandling af voksne.
 • Er kontraindiceret til patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion.
 • Skal synkes hele. Må ikke deles, tygges eller knuses.
 • Kan tages uafhængigt af fødeindtagelse.
 • Indeholder laktose.

Når en patient ikke længere har behov for opioidbehandling, anbefales det at ophøre med behandlingen ved nedtrapning over ca. 1 uge, med henblik på at mindske risikoen for en seponeringsreaktion.

Bivirkninger

For oversigt over alle potentielle bivirkninger se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

Targin®: Enkelttilskud kan søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Pakningsstørrelser

Styrke
oxycodon/naloxon
Pakninger (blister) Præg / farve
5 mg / 2,5 mg 28 stk., 98 stk. OXN, 5 / blå
10 mg / 5 mg 28 stk., 98 stk. OXN, 10 / hvid  
15 mg / 7,5 mg 28 stk. OXN, 15 / grå
20 mg / 10 mg 28 stk., 98 stk. OXN, 20 / lyserød
30 mg / 15 mg 28 stk. OXN, 30 / brun
40 mg / 20 mg 28 stk., 98 stk. OXN, 40 / gul

* (b) = Blisterpakning

Bestil materiale

Bestil materialer her

Referencer

 1. Smith et al. Expert Opin. Investig. Drugs; 20(4): pp. 427-439, 2011
 2. Sunshine et al. Journal of Clinical Pharmacology; 36(7): pp. 595-603, 1996
 3. Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé for OxyContin® (2011)
 4. Vondrackova et al. The journal of Pain; 2008, 9(12): pp. 1144-1154, 2008
 5. Clemens et al. Expert Opin. Pharmacother, 2010
 6. Schutter et al. Current Medical Research & Opinion; 26(6): pp. 1377-1387, 2010
 7. Hermanns et al. Expert Opinion Pharmacotherapy; 13(3): pp. 299-311, 2012

Pligttekst

TARGIN® (oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid) depottabletter. TARGIN® er et stærkt opioid.
Depottabletter 5 mg/2,5 mg, 10 mg/5 mg, 15 mg/7,5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/20 mg. Indikation: Stærke smerter som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioidanalgetika. Opioidantagonisten naloxon modvirker opioidinduceret obstipation, idet oxycodons virkning på opioidreceptorerne lokalt i mave-tarm-kanalen blokeres. Dosering*: Voksne og børn over 18 år: Doseres hver 12. time. Dosis tilpasses individuelt efter patientens tilstand og under hensynstagen til eventuel forudgående smertebehandling. Den normale initialdosis til opioidnaive patienter er 10 mg/5 mg hver 12. time, men afhængig af patientens behov for smertedækning kan der være indikation for at starte med højere doser. TARGIN® er ikke indiceret til behandling af gennembrudssmerter. Depottabletterne skal sluges hele. Må ikke deles, tygges eller knuses. Ved ophør efter længere tids behandling reduceres dosis gradvist. Bør ikke anvendes til børn under 18 år. Hos ældre samt patienter med let nedsat nyre- og leverfunktion bør dosis justeres efter den individuelle kliniske situation. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Enhver situation, hvor opioider er kontraindiceret. Svær respirationsdepression med hypoxi og/eller hyperkapni, svær kronisk obstruktiv lungesygdom, cor pulmonale, svær bronkial astma, ikke-opioidinduceret paralytisk ileus, moderat til svær nedsat leverfunktion. Advarsler og forsigtighedsregler: Hos personer, der er afhængige af opioider, vil misbrug af TARGIN® medføre markante abstinenssymptomer eller forværring af allerede eksisterende abstinenssymptomer. Den største risiko ved opioidbehandling er respirationsdepression. Der skal udvises forsigtighed ved administration af TARGIN® til ældre eller svækkede patienter, patienter med opioidinduceret paralytisk ileus, svært nedsat lungefunktion, myksødem, hypothyroidisme, Addisons sygdom, forgiftningspsykose, cholelithiasis, prostatahypertrofi, alkoholisme, delirium tremens, pancreatitis, hypotension, hypertension, allerede eksisterende hjerte-karsygdomme, hovedskader (pga. risiko for øget intrakranielt tryk), epilepsi eller tendens til krampeanfald samt hos patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere. Alkohol kan øge bivirkningerne ved TARGIN® og bør derfor undgås. Der skal også udvises forsigtighed ved administration af TARGIN® til patienter med let nedsat lever- eller nyrefunktion. Det er især nødvendigt, at patienter med svært nedsat nyrefunktion monitoreres omhyggeligt. Patienter, der er i langtidsbehandling med høje opioiddoser, kan initialt få abstinenssymptomer ved skift til TARGIN®. Sådanne patienter kræver særlig opmærksomhed. Længerevarende brug af TARGIN® kan medføre udvikling af tolerance, hvilket kan føre til brug af højere doser for at opnå den ønskede analgetiske effekt. Kronisk brug af TARGIN® kan medføre fysisk afhængighed. Der er risiko for udvikling af psykisk afhængighed af opioidanalgetika, inklusiv TARGIN®. Der kan forekomme abstinenssymptomer ved pludselig seponering af behandlingen. Hvis behandling med TARGIN® ikke længere er nødvendig, anbefales det at reducere den daglige dosis gradvist. TARGIN® indeholder lactose. Interaktioner*: Forstærket CNS dæmpende effekt med stoffer som alkohol, andre opioider, sedativa, hypnotika, antidepresssiva, sovemidler, phenotiaziner, neuroleptika, antihistaminer og antiemetika. Der er observeret klinisk relevante ændringer i INR (International Normalized Ratio eller Quick-value) i begge retninger hos enkeltpersoner ved samtidig administration af oxycodon og coumarin-antikoagulantia. Graviditet*: Bør så vidt muligt ikke anvendes. Amning*: Bør ikke anvendes. Mærket med trafiktrekant. Bivirkninger for TARGIN®*:Almindelige: Nedsat evt. manglende appetit, rastløshed, svimmelhed, hovedpine, vertigo, sedation, blodtryksfald, abdominalsmerter, obstipation, diarré, mundtørhed, dyspepsi, opkastning, kvalme, flatulens, forhøjede leverenzymer, abstinenssymptomer, følelse af at have det varmt og fryse, kulderystelser, asteni. Sjældne, meget sjældne og ikke almindelige bivirkninger: Se fuldt produktresumé. Bivirkninger for den aktive substans oxycodon: Se fuldt produktresumé. Overdosering*: Afhængig af anamnesen kan en overdosis af TARGIN® manifestere sig ved symptomer udløst af enten oxycodon (opioidreceptor-agonist) eller naloxon (opioidreceptor-antagonist). Symptomer på overdosering med oxycodon inkluderer miosis, respirationsdepression, somnolens som kan udvikle sig til stupor, skeletmuskelslaphed, bradykardi og hypotension. I svære tilfælde kan der forekomme koma, ikke-kardiogent lungeødem og kredsløbskollaps, hvilket kan resultere i dødsfald. Overdosering med naloxon alene er usandsynlig. Behandling: Abstinenssymptomer, som er forårsaget af en overdosis med naloxon, skal behandles symptomatisk under tæt overvågning. Ved symptomer på en oxycodon overdosis kan der indgives en opioidantagonist (fx 0,4 – 2 mg naloxon intravenøst). Indgift af enkeltdoser skal gentages med 2 – 3 minutters mellemrum afhængigt af den kliniske situation. Farmakologi*: Oxycodon og naloxon udviser affinitet til kappa-, my- og delta-opioidreceptorer i hjerne, rygmarv og perifere organer (fx tarme). Oxycodon indvirker på disse receptorer som opioidagonist og giver smertelindring ved binding til de endogene opioidreceptorer i CNS. Naloxon er derimod en ren antagonist, der indvirker på alle typer af opioidreceptorer. På grund af en udtalt første-passage-metabolisme er biotilgængeligheden af naloxon efter oral administration < 3 %. Det er således usandsynligt, at der er nogen klinisk relevant systemisk effekt. Kompetitiv antagonisme mellem oxycodon og naloxon ved opioidreceptorerne i tarmene bevirker, at naloxon reducerer de bivirkninger fra mave-tarm-kanalen, der er typiske for opioidbehandling. Biotilgængeligheden af oxycodon efter oral administration er høj (op til 87 %). Tilskud: Enkelttilskud kan søges. Udlevering: A§4 (kopieringspligtig). Indehaver af markedsføringstilladelse: Mundipharma A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, tlf. 45 17 48 00. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til de af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresuméer. De fulde produktresuméer kan vederlagsfrit rekvireres hos Mundipharma A/S.
®: TARGIN er et registreret varemærke. TARGIN® er et stærkt opioid.
Alvorlige bivirkninger bedes indberettet hurtigst muligt til Lægemiddelstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller Mundipharma A/S (mundipharma@mundipharma.dk).
Pakninger og priser: Se www.medicinpriser.dk for pakninger og dagsaktuelle priser.

Todolac®

 

Indikation

Todolac® filmovertrukne tabletter er til behandling af reumatiske sygdomme og andre inflammatoriske lidelser.

Virkningsmekanisme

Todolac® er et nonsteroidt antiinflammatorisk lægemiddel med overvejende COX-2-hæmning i terapeutiske doser. Adskillige kliniske undersøgelser bekræfter effekt og sikkerhed ved anvendelse af etodolac. Den lave gastrointestinale toxicitet af etodolac understøttes af endoskopiske studier og mikroblødningsstudier.

Analgetiske egenskaber ved Todolac®

 • Indsættende effekt inden for 30 – 60 minutter
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1 time
 • Vedvarende effekt i 12 timer
 • Todolac® er en selektiv Cox-2 hæmmer

Fordele ved Todolac®

 • Hurtig smertelindring – analgetisk effekt inden for 30 – 60 minutter
 • Lav ulcusfrekvens uden brug af PPI1

Behandling ved Todolac®

Ved behandling med Todolac® anbefales lavest mulige dosis og kortest mulige behandlingstid.

Ældre bør begynde med lavest mulige dosis.

Todolac® bør anvendes med forsigtighed ved nedsat nyrefunktion.

Bivirkninger

For oversigt over alle potentielle bivirkninger se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

Generelt tilskud

Pakningsstørrelser

Styrke etodolac Pakninger (p)* Præg / farve
200 mg 20 stk., 60 stk., 120 stk. – / lysebrun
300 mg 20 stk., 60 stk., 120 stk. – / orange

Bestil materiale

Download fysiologiske øvelser her

Referencer

 1. Weideman et al. Gastroenterology; 127 (5): pp 1322-1328, 2004

Pligttekst

Todolac® (etodolac) tabletter

Etodolac 200 og 300 mg. Nonsteroidt antiinflammatorisk middel. Selektiv hæmmer af cyclooxygenase-2 (COX-2) i terapeutiske doser. Indikationer: Reumatiske sygdomme og andre inflammatoriske lidelser. Dosering*: Symptomer bør behandles i så kort tid og med så lav dosis som muligt. Voksne: 200 mg 2 gange daglig, om nødvendigt forhøjet til 200 mg 3 gange daglig eller 300 mg 2 gange daglig. Børn: Bør ikke anvendes på grund af manglende klinisk erfaring. Ældre: Bør indledes med den lavest mulige dosis. Nedsat nyrefunktion: Bør anvendes med forsigtighed. Kontraindikationer*: Overfølsomhed for det aktive stof og/eller hjælpestoffer. Fortilfælde af gastrointestinal blødning eller perforation i forbindelse med NSAID-behandling. Ulcus duodeni og ulcus ventriculi. Salicylatprovokeret asthma bronchiale. Svær trombocytopeni. Alvorlig hjerteinsufficiens. Svær lever- eller nyreinsufficiens. Sidste trimester i graviditeten. Forsigtighedsregler*: Bør gives med forsigtighed til ældre, astmatikere, patienter med fortilfælde af gastrointestinale lidelser samt patienter med nedsat nyrefunktion, samt patienter i antikoagulations- og/eller SSRI behandling. Samtidig brug af andre NSAID-præparater bør undgås. Risikoen for gastrointestinal blødning, ulceration eller perforation er øget ved højere doser hos patienter med fortilfælde af ulcus og hos ældre. Patienter med ukontrollerede kardiovaskulære lidelser bør kun behandles med Todolac® efter nøje overvejelse. Bivirkninger kan minimeres ved at anvende så lav dosis i så kort tid som muligt. Behandling med Todolac® bør straks seponeres ved symptomer på udslæt, slimhindelæsioner eller anden overfølsomhedsreaktion. Interaktion*: Hæmmer virkningen af loop-diuretika. Mulighed for nedsættelse af lithiumclearance. Trombocythæmmende midler og SSRI. Graviditet*: Brug af Todolac® er kontraindiceret i graviditetens sidste trimester. Bør ikke anvendes under graviditet. Todolac® kan, ligesom andre COX-2 hæmmende stoffer, ikke anbefales til kvinder, der planlægger at blive gravide. Amning*: Bør ikke anvendes. Trafikfarlighed*: Ingen mærkning. Bivirkninger*: Almindelige: (≥1%, <10%): Dyspepsi, abdominalsmerter, diaré, flatulens, kvalme, tinnitus, svimmelhed, ødemer og utilpashed. Sjældne og øvrige: Se fuldt produktresumé. Overdosering*: Symptomer: Kvalme og opkastning. Cerebrale symptomer (svimmelhed, ataksi stigende til coma og kramper). Påvirkning af lever- og nyrefunktion, evt. koagulationsforstyrrelser. Behandling: Symptomatisk. Hjælpestoffer*: Tilsat lactose og farve: Titandioxid, jernoxid. Tilskud: Generelt tilskud. Udlevering: B. Indehaver af markedsføringstilladelse: Mundipharma A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, tlf. 45 17 48 00. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Det fulde produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres hos Mundipharma A/S. ®: Todolac er et registreret varemærke. Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til Lægemiddelstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller Mundipharma (mundipharma@mundipharma.dk). Pakninger og priser: Se www.medicinpriser.dk for pakninger og dagsaktuelle priser.

Transtec®

Indikation

Transtec® depotplaster er til moderat til svær cancersmerte og svær smerte, som ikke reagerer på analgetika af ikke-opioid klasse. Transtec® er ikke egnet til behandling af akut smerte.

Virkningsmekanisme

Transtec® er et depotplaster, der indeholder opioidet buprenorfin.
Buprenorfin virker som en ren my receptoragonist i klinisk relevante doser. Transtec® kan derfor kombineres med andre opioider og en additiv analgetisk effekt opnås.

Analgetiske egenskaber ved Transtec®

 • Indsættende effekt efter 12 – 24 timer
 • Vedvarende effekt i 4 døgn
 • Samme smertedækning hele døgnet

Fordele ved Transtec®

 • Lav risiko for kognitive bivirkninger#
 • Kan anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion og til patienter i dialyse1
 • Lav toleransudvikling – både ved kort- og langtidsbehandling2,3
 • Kan kombineres med andre opioid analgetika*

# Kun en mindre del af buprenorfin udskilles via nyrerne, og risikoen for akkumulering er lav, og dermed er risikoen for CNS-relaterede bivirkninger lille.2

Transtec® kan kombineres med andre opioider4 og en additiv analgetisk effekt opnås.

Behandling ved Transtec®

*Vejledende ækvivalente doser svarende til morfin/døgn p.o.

Transtec®

Transtec® doseres 2 x om ugen. Vælg 2 faste ugedage, fx mandag og torsdag.

Feber og varme omgivelser kan øge hudens permeabilitet og serumkoncentrationen af buprenorfin kan teoretisk være forhøjet under disse konditioner. Vær derfor opmærksom på den øgede risiko for opioidreaktioner. Intensiteten og varighed af Transtec®s virkning kan ændres hos patienter med nedsat leverfunktion.

Korttidsvirkende opioid kan anvendes som p.n. medicin gennem titreringsprocessen.

Håndtering af smerteplaster

For at nedsætte risikoen for irritation af huden under plasteret anbefales det, at hudområdet vaskes først med lunkent vand. Sæbe og sprit bør undgås, da det kan irritere huden og ødelægge plasterets klæbe-egenskaber. Huden skal være helt tør, inden plasteret sættes på, ellers klæber det ikke optimalt på huden.

Patienten informeres om følgende:

 • Undgå meget behårede hudområder. Hvis det er nødvendigt, klippes hårene af med en saks eller hår/skægtrimmer for at sikre, at plasteret klæber bedre til huden.
 • Undgå at sætte plaster på brystet eller i “halsudskæringen”, da huden ofte er tynd og følsom her.
 • Det bør ligeledes undgås at sætte plasteret på hudområder, hvor der er hud-til-hud kontakt (indersiden af armene) eller tryk (lænden). Ved påsætning disse steder er der øget risiko for, at der bliver varmt omkring plasteret, og at huden bliver irriteret.
 • Plasteret bør ikke sættes på hudområder, hvor der er store ar, hudsygdom eller sår. Det skyldes, at der her er risiko for ændret/øget optagelse af lægemiddel gennem huden. Øget optagelse kan føre til overdosering i form af bivirkninger.

Hvor på huden sættes et smerteplaster?

Patienten informeres om, hvor plasteret bedst placeres. Plasteret kan sættes på huden på overarme, overkrop, ryg og mave.

Anbefaling af hudpleje til de ældre

En sund hud tåler bedre plasterbehandling. Det er specielt relevant hos ældre patienter, hvor huden ofte er tør. Her foreslås en uparfumeret fugtighedscreme anvendt i et tyndt lag 1 gang dagligt. Patienten skal undgå at anvende creme (en time før) på det hudområde, hvor plasteret umiddelbart skal påsættes, da plasteret ikke klæber godt på nysmurt hud.

Hvis smerteplasteret giver hudreaktion

Lige når plasteret er fjernet, fremstår huden lidt rød og fugtig. Efter lufttørring i 30 minutter får huden oftest et mere normalt udseende. Patienter, som føler at plasteret irriterer huden, bør derfor informeres om dette.

Anbefalinger ved skift af smerteplaster

 • Skift mellem så mange hudområder som muligt.
 • Huden har brug for at hvile efter et plasterskift. Der skal gå mindst 1 uge, inden et nyt plaster sættes på det samme hudområde.
 • Det gamle plaster trækkes forsigtigt af.
 • Huden vaskes, hvor plasteret har siddet.
 • Huden vaskes (uden brug af sæbe), hvor det nye plaster skal sættes på.

Sådan sætter du et smerteplaster på huden

Foto 6: Tryk plasteret mod huden med håndfladen i 30 sekunder. Hele plastert skal være i kontakt med huden.

Sådan fjernes et smerteplaster ved skift

P.N. dosering ved døgndækkende Transtec® depotplaster

Skift fra Transtec® depotplaster til et andet opioidanelgetikum

Efter fjernelse af Transtec® depotplaster falder serumkoncen¬trationen gradvist. Derfor bør fast dosering af andre opioider som hovedregel ikke gives de første 24 timer efter seponering. Ved gennembrudssmerter kan korttidsvirkende opioid anvendes som p.n. medicin.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger (> 10 %) er kvalme, pruritus, erythem. For oversigt over alle potentielle bivirkninger se det godkendte produktresumé. Link til indberetning af bivirkninger https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Tilskud

Enkelttilskud kan søges på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/ansoegning

Pakningsstørrelser

Styrke buprenorfin Pakninger* Præg / farve
35 mg/t 4 stk., 8 stk. Transtec® 35 μg 20 mg / hudfarvet
52,5 mg/t 4 stk., 8 stk. Transtec® 52,5 μg 30 mg / hudfarvet  
70 mg/t  4 stk., 8 stk. Transtec® 70 μg 40 mg / hudfarvet

Referencer

1. Böger R H. Palliat Med; 20, pp. 17-23, 2006
2. Likar R. Therapeutics and Clinical Risk Management; 2(1), 2006
3. Kress H. Eur J Pain; 13(3), pp. 210-230, 2009
4. Pergolizzi et al. Pain Practice; 10(5): pp. 428-450, 2010

Pligttekst

Transtec® (buprenorfin) depotplaster. Transtec® (buprenorfin) er et stærkt opioid
Transtec® depotplaster 35 mikrog/t, 52,5 mikrog/t, 70 mikrog/t.

Indikationer: Moderat til svær cancersmerte og svær smerte, som ikke responderer på ikke-opioide analgetika. Er ikke egnet til behandling af akut smerte. Dosering*: Plasteret bør senest skiftes efter 96 timer (4 døgn). Kan skiftes to gange om ugen på faste ugedage, f.eks. altid mandag og torsdag. Dosis er afhængig af smerteintensiteten og patientens tidligere smertebehandling. Den opioid-naive patient bør starte med laveste dosis, 35 mikrog/t. På grund af langsomt indsættende effekt kan den fulde virkning først vurderes efter 1. anvendelsesperiode. Brug ikke mere end to plastre samtidig. Patienter under 18 år*: Transtec® er ikke undersøgt hos patienter under 18 år, derfor frarådes brugen til denne patientgruppe. Ældre*: Dosistilpasning ikke nødvendig. Nedsat nyrefunktion*: Kan anvendes til patienter med nyreinsufficiens. Nedsat leverfunktion: Buprenorfin metaboliseres i leveren. Intensiteten og varighed af den virkning kan påvirkes hos patienter med svækket leverfunktion. Patienter med leverinsufficiens bør derfor overvåges nøje under behandling med Transtec®. Kontraindikationer*: Allergi over for buprenorfin eller hjælpestoffer, opioidmisbrug, abstinensbehandling, respirationsdepression, delirium tremens, myastenia gravis, MAO hæmmere, graviditet. Advarsel og forsigtighedsregler*: Øget intrakranielt tryk, akut alkoholforgiftning, krampe, hovedlæsion, shock, nedsat bevidsthed, svækket respirationsfunktion uden mulighed for ventilation eller medicin, der forårsager respirationsdepression, nedsat leverfunktion, feber eller øget hudtemperatur, tidligere misbrug af lægemidler. Interaktioner*: Plasteret må ikke appliceres ved samtidig brug af MAO inhibitorer eller tidligere end 14 dage efter seponering af dem. Samtidig brug af andre opioider, anæstesimidler, sovemidler, sedativa, antidepressiva, neuroleptika, respirationsnedsættende lægemidler, samt alkohol kan forstærke CNS-virkningen. Brug af CYP 3A4 inhibitorer eller induktorer kan henholdsvis forstærke eller svække virkningen. Graviditet*: Må ikke anvendes. Amning*: Anvendelse bør undgås. Trafikfarlighed*: Reaktionsevnen kan være påvirket, specielt ved samtidig brug af andre centralt virkende stoffer. Patienter, som er påvirket, bør ikke køre bil eller betjene maskiner, mens plasteret er appliceret eller op til 24 timer efter, at plasteret er fjernet. Patienter, som er stabiliseret på en specifik dosis, og som ikke har symptomer på påvirkning, behøver ikke nødvendigvis at holde sig fra at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Bivirkninger*: Meget almindelige (> 10 %): Kvalme, pruritus, erythem. Almindelige (1 – 10 %): Svimmelhed, hovedpine, dyspnø, opkastning, obstipation, exanthem, sveden, ødem, træthed. Ikke almindelige (0,1 – 1 %): Konfusion, søvnforstyrrelser, rastløshed, neddæmpning, døsighed, kredsløbsforstyrrelser, mundtørhed, udslet, urinretention, vandladningsforstyrrelser, udmattelse. Sjældne (0,01 – 1 %) og meget sjældne (<0,01 %): Se fuldt produktresumé. Buprenorfin har lav risiko for afhængighed. På grund af langsomt fald i buprenorfin plasmakoncentration er abstinenssymptomer ikke sandsynlige efter behandlingens ophør, men kan ikke udelukkes efter længerevarende behandling. Overdosering*: Buprenorfin har en bred sikkerhedsmargen. Symptomer på overdosering som ved andre centralt virkende analgetika. Behandling: Alle plastre fjernes og sædvanlige retningslinjer følges. Naloxon kan modvirke effekten af buprenorfin. Tilskud: Nej, enkelt tilskud kan ansøges. Udlevering: A. Indehaver af markedsføringstilladelse: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 Achen, Tyskland. De med • mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Det fulde produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit hos Mundipharma A/S.
®: Transtec er et registreret varemærke. Transtec® (buprenorfin) er et stærkt opioid.

Alvorlige bivirkninger bedes indberettet hurtigst muligt til Lægemiddelstyrelsen(www.meldenbivirkning.dk) eller Mundipharma A/S (mundipharma@mundipharma.dk).

Pakninger og priser: Se www.medicinpriser.dk for dagsaktuelle priser.

Norspan®

Få information om lægemidlet her:

Min medicin

Indlægsseddel

Produktresumé

OxyContin®

Få information om lægemidlet her:

Min medicin

Indlægsseddel

Produktresumé

OxyNorm®

Få information om lægemidlet her:

Min medicin

Indlægsseddel

Produktresumé

Palladon®

Få information om lægemidlet her:

Min medicin

Indlægsseddel

Produktresumé

Targin®

Få information om lægemidlet her:

Min medicin

Indlægsseddel

Produktresumé

Todolac®

Få information om lægemidlet her:

Min medicin

Indlægsseddel

Produktresumé

Transtec®

Få information om lægemidlet her:

Min medicin

Indlægsseddel

Produktresumé

Bivirkninger

Registrering af bivirkninger set ved brug af Mundipharmas lægemidler eller medicinske udstyr

Mundipharma tager registrering af bivirkninger meget alvorligt. Alle indberetninger bliver behandlet fortroligt og analyseret grundigt. På den måde overvåger vi løbende sikkerheden af vores lægemidler og medicinske udstyr, således at patienterne sikres maksimal tryghed. Har du spørgsmål til indberetning af bivirkninger, kan du kontakte os på telefon +45 45 17 48 00 eller benytte vores kontaktformular. Det er også muligt at indberette bivirkninger på apoteket eller direkte til Lægemiddelstyrelsen. Læs altid indlægssedlen, før du opstarter ny medicin. Fortæl os om bivirkninger

Spørg om medicin


Uanset om du er patient eller behandler, er du velkommen til at stille os spørgsmål om vores lægemidler og behandlingsmetoder. Hvis du er patient, kan vi ikke rådgive dig om, hvilken behandling der er bedst for dig. Kontakt i stedet din læge herom.

Du kan også skrive til os på adressen Mundipharma A/S, Frydenlundsvej 30, Bygning E, 2950 Vedbæk. Mærk kuverten: Medicinsk information. Du kan også kontakte os på tlf. +45 45 17 48 00.

© 2021 Mundipharma A/S

Adresse

Mundipharma A/S
Frydenlundsvej 30, Bygning E,
2950 Vedbæk – Danmark
CVR: 17981994

 

Kontakt

Telefon: +45 45 17 48 00
Fax: +45 45 17 48 29
Mandag - fredag kl. 9.00 - 16.00
nordics@mundipharma.dk

Om Mundipharma

Mundipharma A/S er en del af et internationalt netværk af associerede, uafhængige medicinalvirksomheder.

Betingelser for brug af Mundipharma.dk

Fortrolighedspolitik