Log in

Ovenfor kan du se de lægemidler til behandling af astma, som Mundipharma markedsfører i Danmark.

Et godt liv med astma

Astma er en vedvarende betændelsessygdom i lungerne, som er tæt associeret til arv og faktorer i det omkringværende miljø, herunder allergener, irritanter så som tobaksrøg, luftvejsinfektioner og fysisk anstrengelse. Astma kan ramme alle aldersgrupper, men begynder oftest i barndom. I op til 50 % af astmapatienterne, begynder symptomerne i løbet af barndommen.1

Betændelsestilstanden får musklerne i luftvejene til at trække sig sammen. Samtidig dannes der slim. Astmapatienter har svært ved at få vejret, de bliver hurtigt forpustede, og de har ofte hosteanfald og hvæsende vejrtrækning. Symptomerne bliver værre af infektioner i luftvejene fra virus eller bakterier.

Den rette medicin gør det muligt for langt de fleste at leve et helt normalt liv – på trods af deres astma. Mundipharma arbejder for at give læger nye og bedre muligheder for astmabehandling og for at forbedre livskvaliteten hos de 30 millioner europæere, der lider af sygdommen.2

 

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2017

2. Braman, S. The Global Burden of Asthma. Chest 2006;130:4S-12S

flutiform®

Indikation for flutiform®, inhalationsspray, suspension

flutiform® er indiceret til regelmæssig behandling af astma, hvor anvendelse af et kombinationsprodukt (inhalationssteroid og langtidsvirkende β2-agonist) er hensigtsmæssig.

flutiform® er velegnet til patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og brug af korttidsvirkende β2-agonist ved behov, eller patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og langtidsvirkende β2-agonist.

flutiform® har generelt klausuleret tilskud.

flutiform® doser

flutiform® findes i tre doser:

flutiform® 50 mikrogram fluticasonpropionat/5 mikrogram formoterol pr. dosis er indikeret til voksne, unge og børn fra 5 år.

flutiform® 125 mikrogram fluticasonpropionat/5 mikrogram formoterol pr. dosis er indikeret til voksne og unge fra 12 år.

flutiform® 250 mikrogram fluticasonpropionat/10 mikrogram formoterol pr. dosis er kun indikeret til voksne over 18 år.

Virkningsmekanisme

flutiform® indeholder fluticasonpropionat og formoterolfumarat.

Fluticasonpropionat er et inhalationssteroid, som virker betændelsesdæmpende og dermed nedsætter hævelsen og inflammationen i luftvejene.

Formoterol er en langtidsvirkende bronkodilator med en hurtig indsættende effekt. Formoterol virker allerede efter 1-3 minutter ved at slappe luftvejsmuskulaturen af, så luftvejene udvider, og dermed gør det nemmere at trække vejret.

Sammen hjælper de to stoffer til at få en bedre vejtrækning. flutiform® er en forebyggende behandling, som skal tages hver dag for at opnå fuld effekt – også i perioder uden symptomer.

Brug af inhalationssprayen

Se patientvejledning

Se instruktionsvideo for korrekt anvendelse af flutiform®

Hvordan behandler jeg med flutiform®?

flutiform® fås som inhalationsspray med tydelig integreret dosisindikator. Hver inhalationsspray indeholder 120 doser (pust) svarende til 60 doseringer. Nok til 30 dages behandling.

Dosis af flutiform® afhænger af sygdommens sværhedsgrad og den enkelte patients respons.

flutiform® 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis

Anbefalet dosering til voksne, unge og børn fra 5 år:

To inhalationer (pust) to gange dagligt, sædvanligvis om morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis inhalationssteroid øges ved at administrere en højere styrke, dvs. flutiform® 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis: To inhalationer (pust) to gange dagligt.

Kun til voksne:

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis inhalationssteroid øges ved at administrere en højere styrke, dvs. til den højeste styrke – flutiform® 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis: To inhalationer (pust) to gange dagligt. Denne styrke er kun til voksne; den bør ikke anvendes til unge fra 12 år.

flutiform® 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis:

Anbefalet dosering til voksne og unge fra 12 år:

To inhalationer (pust) to gange dagligt, sædvanligvis om morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma er tilstrækkeligt kontrolleret, kan der evt. skiftes til en lavere styrke, dvs. flutiform® 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis. Der bør titreres til den laveste dosis, som fortsat giver effektiv kontrol af symptomerne.

Kun til voksne:

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis øges yderligere, dvs. til den højeste styrke flutiform® 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis: To inhalationer (pust) to gange dagligt. Denne styrke er kun til voksne; den bør ikke anvendes til unge fra 12 år.

flutiform® 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis:

Anbefalet dosering til voksne og unge fra 18 år:

To inhalationer (pust) to gange dagligt, sædvanligvis om morgenen og om aftenen. Denne styrke er kun til voksne; den bør ikke anvendes til unge fra 12 år.

Hvis patientens astma er tilstrækkeligt kontrolleret, kan der evt. skiftes til en lavere styrke, dvs. flutiform® 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis eller flutiform® 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis. Der bør titreres til den laveste dosis, som fortsat giver effektiv kontrol af symptomerne.

Dosisjustering hos ældre patienter er ikke nødvendig.

Bivirkninger

Bivirkninger observeret under den kliniske udvikling af flutiform® er anført pr. organklasse

Systemorganklasse Bivirkning Hyppighed
Infektioner og parasitære sygdomme Oral candidiasis, Oral svampeinfektion
Sinuitis
Sjælden
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi Sjælden
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser, herunder søvnløshed Ikke almindelig
Unormale drømme
Agitation
Sjælden
Psykomotorisk hyperaktivitet, angst, depression, aggression, adfærdsforandringer (hovedsageligt hos børn) Ikke kendt
Nervesystemet Hovedpine
Tremor
Svimmelhed
Ikke almindelig
Dysgeusi Sjælden
Øre og labyrinth Vertigo Sjælden
Hjerte Palpitationer
Ventrikulære ekstrasystoler
Ikke almindelig
Angina pectoris
Takykardi
Sjælden
Vaskulære sygdomme Hypertension Sjælden
Luftveje, thorax og mediastinum Exacerbation af astma
Dysfoni
Irritation i halsen
Ikke almindelig
Dyspnø
Hoste
Sjælden
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed Ikke almindelig
Diarré
Dyspepsi
Sjælden
Hud og subkutane væv Udslæt Ikke almindelig
Pruritus Sjælden
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelspasmer Sjælden
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Perifert ødem
Asteni
Sjælden

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for et eller flere af de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Link til indberetning af bivirkninger: https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

Pligttekst

flutiform® (fluticasonpropionat / formoterolfumaratdihydrat) inhalationsspray

Indikationer*: Til regelmæssig behandling af astma, hvor anvendelse af et kombinationsprodukt (inhalationssteroid og langtidsvirkende β2-agonist) er hensigtsmæssig: hos patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og brug af korttidsvirkende β2-agonist ved behov eller hos patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og langtidsvirkende β2-agonist. flutiform® 50/5 mikrogram pr. dosis er indiceret til voksne, unge og børn fra 5 år. flutiform® 125/5 mikrogram pr. dosis er indiceret til voksne og unge fra 12 år. flutiform® 250/10 mikrogram pr. dosis er kun indiceret til voksne. Dosering*: Patienterne skal have flutiform® i den styrke fluticasonpropionat, der passer til sværhedsgraden af deres astma.

Voksne, unge og børn fra 5 år: flutiform® 50/5 mikrogram, to inhalationer (pust) to gange dagligt. Voksne og unge fra 12 år: flutiform® 125/5 mikrogram, to inhalationer (pust) to gange dagligt. Kun til voksne >18 år: Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis øges yderligere, dvs. til den højeste styrke, flutiform® 250/10 mikrogram pr. dosis: to inhalationer (pust) to gange dagligt. Der bør titreres til den laveste dosis, som giver effektiv kontrol af symptomerne. Når patientens astma er tilstrækkeligt kontrolleret, kan der evt. skiftes til en lavere styrke, eller det kan overvejes om patienten skal trappes ned til inhalationssteroid alene. Børn under 5 år: Erfaring med flutiform® til børn under 5 år er begrænset, og bør derfor ikke anvendes til denne aldersgruppe. AeroChamber Plus® Flow-Vu® er den anbefalede spacer til brug med flutiform®. Specielle patientgrupper*: Dosisjustering hos ældre er ikke nødvendig. Der foreligger ingen data for brug af flutiform® til patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion, dosis bør derfor regelmæssigt kontrolleres. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for et eller flere af de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Forsigtighedsregler*: Ikke til akut brug. Bør ikke initieres hos patienter med aktuel exacerbation, eller hos patienter med signifikante eller akutte forværringer. Pludselig og tiltagende forværring af astmasymptomer er potentielt livstruende, og patienten bør straks tilses af en læge. Behandling med flutiform® bør ikke seponeres pludseligt hos astmatikere på grund af risiko for exacerbationer, undtagen ved paradoks bronkospasmer. flutiform® bør gives med forsigtighed til patienter med hyperthyroidismus, fæokromocytom, diabetes mellitus eller ubehandlet hypokaliæmi eller patienter, der er disponeret for lave serumkaliumkoncentrationer, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, idiopatisk subvalvulær aortastenose, svær hypertension, aneurismer eller andre svære hjerte-kar-sygdomme såsom iskæmisk hjertesygdom, hjertearytmier eller svært hjertesvigt, forlænget QTc-interval, lungetuberkulose, latent tuberkulose eller svampe- eller virus-infektioner i luftvejene. Forsigtighed ved skift af behandling til flutiform®, specielt for patienter med nedsat binyrefunktion på grund af tidligere brug af systemisk steroid. Systemisk virkning kan opstå efter inhalation af kortikosteroider, især ved høje doser givet i længere perioder, og børn og unge bør derfor tilses regelmæssigt. Dosen af inhalationssteroid bør reduceres til den laveste dosis, der giver effektiv astmakontrol. Samtidig behandling med β2-agonister og lægemidler, der kan inducere hypokaliæmi eller forstærke en hypokaliæmisk virkning, kan forstærke en mulig hypokaliæmisk virkning af β2-agonisten. Kontrol af blodsukker bør overvejes hos diabetikere. Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser. Der er en øget risiko for systemiske bivirkninger, når fluticasonpropionat kombineres med potente CYP3A4-hæmmere. Patienter bør instrueres i at tage flutiform® regelmæssigt, også selvom de er symptomfrie. Pædiatrisk population: Regelmæssig overvågning af højden hos børn anbefales, hvis de modtager længerevarende behandling med inhalationssteroider. Eventuel systemisk virkning, som er rapporteret for de enkelte aktive stoffer i flutiform®, kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk, binyresuppression og vækstretardation hos børn og unge. Interaktioner*: Samtidig – behandling med CYP3A4-hæmmere bør undgås. Forsigtighed ved samtidig administration af en β2-agonist og ikke-kaliumbesparende diuretika. Samtidig brug af andre β-adrenergika kan have en potentielt additiv virkning. Beta-adrenerge receptoragonister (β-blokkere) og formoterolfumarat kan ophæve hinandens virkning, når de administreres samtidigt. flutiform® bør ikke gives sammen med L-dopa, L-thyroxin, oxytocin, alkohol, tricykliske antidepressiva eller monoaminooxidasehæmmere, lægemidler der forlænger QTc-intervallet samt halogeniserede kulbrinter. Graviditet og amning*: Der er utilstrækkelige data for anvendelse til gravide. Det er ukendt om fluticasonpropionat / formoterolfumaratdihydrat udskilles i modermælk. Fordelen af behandlingen skal afvejes mod eventuel risiko. Bivirkninger*: Ikke almindelige: Søvnforstyrrelser, herunder søvnløshed, hovedpine, tremor, svimmelhed, palpitationer, ventrikulære ekstrasystoler, exacerbation af astma, dysfoni, irritation i halsen, mundtørhed, udslæt. Sjældne: Oral candidiasis, oral svampeinfektion, sinuitis, hyperglykæmi, unormale drømme, agitation, dysgeusi, vertigo, angina pectoris, takykardi, hypertension, dyspnø, hoste, diarré, dyspepsi, pruritus, muskelspasmer, perifert ødem, asteni. Ikke kendte: psykomotorisk hyperaktivitet, angst, depression, aggression, adfærdsforandringer (hovedsageligt hos børn), sløret syn.. Udlevering og tilskud: B, generelt klausuleret tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelse: Mundipharma A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, tlf. 45 17 48 00, www.mundipharma.dk. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Fuldt produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres hos Mundipharma A/S eller findes på www.produktresumé.dk.

®: flutiform er et registreret varemærke. Aerochamber Plus Flow-Vu er et registreret varemærke. Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til Lægemiddelstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller Mundipharma A/S (mundipharma@mundipharma.dk). Pakninger og priser: Se www.medicinpriser.dk for pakninger og dagsaktuelle priser.

 

flutiform® k-haler®

Indikation for flutiform® k-haler® indåndingsaktiveret inhalationsspray, suspension

flutiform® k-haler® er indiceret til regelmæssig behandling af astma, hvor anvendelse af et kombinationsprodukt (inhalationssteroid og langtidsvirkende β2-agonist) er hensigtsmæssig.

flutiform® k-haler® er velegnet til patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og brug af korttidsvirkende β2-agonist ved behov, eller patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og langtidsvirkende β2-agonist. flutiform® k-haler® er indiceret til voksne og unge fra 12 år.

flutiform® k-haler® har generelt klausuleret tilskud.

flutiform® k-haler® doser

flutiform® k-haler® findes i to doser:

flutiform® k-haler® 50 mikrogram fluticasonpropionat/5 mikrogram formoterol pr. dosis er indikeret til voksne og unge fra 12 år.

flutiform® k-haler® 125 mikrogram fluticasonpropionat/5 mikrogram formoterol pr. dosis er indikeret til voksne og unge fra 12 år.

Kun til voksne >18 år: Hvis patientens astma er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis af dette kombinations­produkt øges yderligere ved at skifte fra den indåndingsaktiverede flutiform® K-haler® 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis til den højere styrke af flutiform® 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis

Virkningsmekanisme

flutiform® k-haler® indeholder fluticasonpropionat og formoterolfumarat.

Fluticasonpropionat er et inhalationssteroid, som virker betændelsesdæmpende og dermed nedsætter hævelsen og inflammationen i luftvejene.

Formoterol er en langtidsvirkende bronkodilator med en hurtig indsættende effekt. Formoterol virker allerede efter 1-3 minutter ved at slappe luftvejsmuskulaturen af, så luftvejene udvider, og dermed gør det nemmere at trække vejret.

Sammen hjælper de to stoffer til at få en bedre vejtrækning. flutiform® k-haler® er en forebyggende behandling, som skal tages hver dag for at opnå fuld effekt – også i perioder uden symptomer.

Brug af inhalationssprayen

Se patientvejledning

Hvordan behandler jeg med flutiform® k-haler®?

flutiform® k-haler® er en indåndingsaktiveret inhalationsspray med tydelig integreret dosisindikator. Hver inhalationsspray indeholder 120 doser (pust) svarende til 60 doseringer. Nok til 30 dages behandling.

Dosis af flutiform® k-haler® afhænger af sygdommens sværhedsgrad og den enkelte patients respons.

flutiform® k-haler® 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis

Anbefalet dosering til voksne og unge fra 12 år:

To inhalationer (pust) to gange dagligt, sædvanligvis om morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis inhalationssteroid øges ved at administrere en højere styrke, dvs. flutiform® k-haler® 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis: To inhalationer (pust) to gange dagligt.

flutiform® 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis:

Anbefalet dosering til voksne og unge fra 12 år:

To inhalationer (pust) to gange dagligt, sædvanligvis om morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma er tilstrækkeligt kontrolleret, kan der evt. skiftes til en lavere styrke, dvs. flutiform® k-haler® 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis. Der bør titreres til den laveste dosis, som fortsat giver effektiv kontrol af symptomerne.

Kun til voksne:

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis øges yderligere, dvs. til den højeste styrke flutiform® 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis: To inhalationer (pust) to gange dagligt. Denne styrke er kun til voksne; den bør ikke anvendes til unge fra 12 år.

Dosisjustering hos ældre patienter er ikke nødvendig.

Bivirkninger

Bivirkninger observeret under den kliniske udvikling af flutiform® k-haler® er anført pr. organklasse

Systemorganklasse Bivirkning Hyppighed
Infektioner og parasitære sygdomme Oral candidiasis, Oral svampeinfektion
Sinuitis
Sjælden
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi Sjælden
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser, herunder søvnløshed Ikke almindelig
Unormale drømme
Agitation
Sjælden
Psykomotorisk hyperaktivitet, angst, depression, aggression, adfærdsforandringer (hovedsageligt hos børn) Ikke kendt
 

Nervesystemet

 

Hovedpine
Tremor
Svimmelhed
Ikke almindelig
Dysgeusi Sjælden
Øre og labyrinth Vertigo Sjælden
Øjne Sløret syn Ikke kendt
Hjerte Palpitationer
Ventrikulære ekstrasystoler
Ikke almindelig
Angina pectoris
Takykardi
Sjælden
Vaskulære sygdomme Hypertension Sjælden
Luftveje, thorax og mediastinum Exacerbation af astma
Dysfoni
Irritation i halsen
Ikke almindelig
Dyspnø
Hoste
Sjælden
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed Ikke almindelig
Diarré
Dyspepsi
Sjælden
Hud og subkutane væv Udslæt Ikke almindelig
Pruritus Sjælden
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelspasmer Sjælden
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Perifert ødem
Asteni
Sjælden

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for et eller flere af de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Link til indberetning af bivirkninger: https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/mopform/reporter/

flutiform® K-haler® (fluticasonpropionat / formoterolfumaratdihydrat) inhalationsspray

Inhalationsspray 50 mikrogram fluticasonpropionat /5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat, 125 mikrogram fluticasonpropionat /5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.  Indikationer*: Til regelmæssig behandling af astma, hvor anvendelse af et kombinationsprodukt (inhalationssteroid og langtidsvirkende β2-agonist) er hensigtsmæssig hos: patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og brug af korttidsvirkende β2-agonist ved behov, eller patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og langtidsvirkende β2-agonist. flutiform® K-haler® er indiceret til voksne og unge fra 12 år. Dosering*: Patienterne skal have flutiform® K-haler® i den styrke fluticasonpropionat, der passer til sværhedsgraden af deres astma. Anbefalet dosering til voksne og unge fra 12 år: flutiform® K-haler® 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis – to inhalationer to gange dagligt, sædvanligvis om morgenen og om aftenen. Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den totale, daglige dosis inhalationssteroid øges ved at administrere en højere styrke af dette kombinationspræparat, dvs. Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis med to inhalationer to gange dagligt. Kun til voksne >18 år: Hvis patientens astma er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis af dette kombinations­produkt øges yderligere ved at skifte fra den indåndingsaktiverede flutiform® K-haler® 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis til den højere styrke af flutiform® 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis, administreret via en standardinhalationsspray, med en dosis på to inhalationer to gange dagligt. Børn under 12 år: Erfaring med behandling af børn under 12 år haves udelukkende for standardinhalationssprayen og ikke den indåndingsaktiverede inhalationsspray. Brug af flutiform® K-haler® inhalationsspray, suspension i en hvilken som helst styrke til børn under 12 år frarådes. flutiform® K-haler® bør ikke anvendes til denne aldersgruppe. Specielle patientgrupper*: Dosisjustering hos ældre er ikke nødvendig. Der foreligger ingen data for brug af flutiform® K-haler® til patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion, dosis bør derfor regelmæssigt kontrolleres. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for et eller flere af de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Ikke til akut brug. Bør ikke initieres hos patienter med aktuel exacerbation, eller hos patienter med signifikante eller akutte forværringer. Pludselig og tiltagende forværring af astmasymptomer er potentielt livstruende, og patienten bør straks tilses af en læge. Behandling med flutiform® K-haler® bør ikke seponeres pludseligt hos astmatikere på grund af risiko for exacerbationer, undtagen ved paradoks bronkospasmer. flutiform® K-haler® bør gives med forsigtighed til patienter med hyperthyroidismus, fæokromocytom, diabetes mellitus eller ubehandlet hypokaliæmi eller patienter, der er disponeret for lave serumkaliumkoncentrationer, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, idiopatisk subvalvulær aortastenose, svær hypertension, aneurismer eller andre svære hjerte-kar-sygdomme såsom iskæmisk hjertesygdom, hjertearytmier eller svært hjertesvigt, forlænget QTc-interval, lungetuberkulose, latent tuberkulose eller svampe- eller virus-infektioner i luftvejene. Forsigtighed ved skift af behandling til flutiform® K-haler®, specielt for patienter med nedsat binyrefunktion på grund af tidligere brug af systemisk steroid. Systemisk virkning kan opstå efter inhalation af kortikosteroider, især ved høje doser givet i længere perioder, og børn og unge bør derfor tilses regelmæssigt. Dosen af inhalationssteroid bør reduceres til den laveste dosis, der giver effektiv astmakontrol. Samtidig behandling med β2-agonister og lægemidler, der kan inducere hypokaliæmi eller forstærke en hypokaliæmisk virkning, kan forstærke en mulig hypokaliæmisk virkning af β2-agonisten. Kontrol af blodsukker bør overvejes hos diabetikere. Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser. Der er en øget risiko for systemiske bivirkninger, når fluticasonpropionat kombineres med potente CYP3A4-hæmmere. Patienter bør instrueres i at tage flutiform® K-haler® regelmæssigt, også selvom de er symptomfrie. Pædiatrisk population: Regelmæssig overvågning af højden hos børn anbefales, hvis de modtager længerevarende behandling med inhalationssteroider. Eventuel systemisk virkning, som er rapporteret for de enkelte aktive stoffer i flutiform® K-haler®, kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk, binyresuppression og vækstretardation hos børn og unge. Kliniske data, vedrørende brugen af dette kombinationsprodukt til børn under 12 år, er kun tilgængelige med en standardinhalationsspray. Indåndingsaktiveret flutiform® K-haler® inhalationsspray frarådes derfor til børn under 12 år. Interaktioner*: Samtidig – behandling med CYP3A4-hæmmere bør undgås. Forsigtighed ved samtidig administration af en β2-agonist og ikke-kaliumbesparende diuretika. Samtidig brug af andre β-adrenergika kan have en potentielt additiv virkning. Beta-adrenerge receptoragonister (β-blokkere) og formoterolfumarat kan ophæve hinandens virkning, når de administreres samtidigt. flutiform® K-haler® bør ikke gives sammen med L-dopa, L-thyroxin, oxytocin, alkohol, tricykliske antidepressiva eller monoaminooxidasehæmmere, lægemidler der forlænger QTc-intervallet samt halogeniserede kulbrinter. Graviditet og amning*: Der er utilstrækkelige data for anvendelse til gravide. Det er ukendt om fluticasonpropionat / formoterolfumaratdihydrat udskilles i modermælk. Fordelen af behandlingen skal afvejes mod eventuel risiko. Bivirkninger*: Ikke almindelige: Søvnforstyrrelser, herunder søvnløshed, hovedpine, tremor, svimmelhed, palpitationer, ventrikulære ekstrasystoler, exacerbation af astma, dysfoni, irritation i halsen, mundtørhed, udslæt. Sjældne: Oral candidiasis, oral svampeinfektion, sinuitis, hyperglykæmi, unormale drømme, agitation, dysgeusi, vertigo, angina pectoris, takykardi, hypertension, dyspnø, hoste, diarré, dyspepsi, pruritus, muskelspasmer, perifert ødem, asteni. Ikke kendte: Psykomotorisk hyperaktivitet, angst, depression, aggression, adfærdsforandringer (hovedsageligt hos børn), sløret syn. Udlevering og tilskud: B, generelt klausuleret tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelse: Mundipharma A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, tlf. 45 17 48 00, www.mundipharma.dk. De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Fuldt produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres hos Mundipharma A/S eller findes på www.produktresumé.dk. flutiform® K-haler® er et registreret varemærke. Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til Lægemiddelstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller Mundipharma A/S (mundipharma@mundipharma.dk). Pakninger og priser: flutiform® K-haler® 50/5 mikrogram (VNR 173317); 125/5 mikrogram (VNR 403393). Se www.medicinpriser.dk for pakninger og dagsaktuelle priser.

Unixan®

Få information om lægemidlet her:

Min medicin

Indlægsseddel

Produktresumé

Unixan®

Få information om lægemidlet her:

Min medicin

Indlægsseddel

Produktresumé

Bivirkninger

Registrering af bivirkninger set ved brug af Mundipharmas lægemidler eller medicinske udstyr

Mundipharma tager registrering af bivirkninger meget alvorligt. Alle indberetninger bliver behandlet fortroligt og analyseret grundigt. På den måde overvåger vi løbende sikkerheden af vores lægemidler og medicinske udstyr, således at patienterne sikres maksimal tryghed. Har du spørgsmål til indberetning af bivirkninger, kan du kontakte os på telefon +45 45 17 48 00 eller benytte vores kontaktformular. Det er også muligt at indberette bivirkninger på apoteket eller direkte til Lægemiddelstyrelsen. Læs altid indlægssedlen, før du opstarter ny medicin. Fortæl os om bivirkninger

Spørg om medicin


Uanset om du er patient eller behandler, er du velkommen til at stille os spørgsmål om vores lægemidler og behandlingsmetoder. Hvis du er patient, kan vi ikke rådgive dig om, hvilken behandling der er bedst for dig. Kontakt i stedet din læge herom.

Du kan også skrive til os på adressen Mundipharma A/S, Frydenlundsvej 30, Bygning E, 2950 Vedbæk. Mærk kuverten: Medicinsk information. Du kan også kontakte os på tlf. +45 45 17 48 00.

© 2021 Mundipharma A/S

Adresse

Mundipharma A/S
Frydenlundsvej 30, Bygning E,
2950 Vedbæk – Danmark
CVR: 17981994

 

Kontakt

Telefon: +45 45 17 48 00
Fax: +45 45 17 48 29
Mandag - fredag kl. 9.00 - 16.00
nordics@mundipharma.dk

Om Mundipharma

Mundipharma A/S er en del af et internationalt netværk af associerede, uafhængige medicinalvirksomheder.

Betingelser for brug af Mundipharma.dk

Fortrolighedspolitik