Log ind

Betingelser og vilkår for brug af mundipharma.dk


Senest opdateret 17. juli 2018

 

Betingelser og vilkår for brug af denne hjemmeside

Ved at besøge og benytte www.mundipharma.dk (“Hjemmesiden”) forpligter Du dig til at anvende nedenstående brugerbetingelser (”Vilkår”), der regulerer forholdet mellem Mundipharma A/S (CVR nr. 17981994) (“Mundipharma”, ”Vi”, ”Os” eller ”Vores”) og dig (”Dig”, ”Din”, ”Dit” eller ”DU”) vedrørende Hjemmesiden og dens indhold (”Indhold”).

 

Ingen lægefaglig rådgivning

På Hjemmesiden er der generelle informationer om forskellige sygdomme og behandlinger. Informationen kan aldrig træde i stedet for individuel rådgivning fra en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson. Intet på Hjemmesiden må forstås som en anbefaling af et bestemt produkt eller behandling.

Informationen på Hjemmesiden kan ikke benyttes til individuel diagnosticering af en sundhedsmæssig tilstand eller sygdom. Vi opfordrer i stedet til at søge hjælp hos en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson.

Hjemmesiden kan indeholde information om produkter og tjenester, der ikke er tilgængelige i alle lande. Dele af Hjemmesiden er forbeholdt sundhedspersoner og er derfor ikke tilgængelig for andre. Du kan anmode om adgang under fanen ”Sundhedspersonale”. Du vil i den forbindelse blive bedt om at sende Os personlige oplysninger. Disse bliver behandlet i overensstemmelse med Vores fortrolighedspolitik, se punkt 8. Dine adgangsoplysninger er personlige og Du må ikke overlade dem til andre.

 

Ansvarsfraskrivelse

Vi fraskriver Os udtrykkeligt ethvert ansvar for Hjemmesiden og Indholdet.

Hjemmesiden og Indholdet er alene stillet til rådighed til information. Du skal selv vurdere alt Indhold med omhu. Vi tilstræber, at Indholdet er korrekt og retvisende, men fejl og mangler kan forekomme. Vi fraskriver Os ethvert ansvar i den anledning.

Vi indestår heller ikke for uafbrudt adgang til Hjemmesiden og påtager Os ikke at korrigere fejl eller sørge for, at Hjemmesiden eller den server, der er til rådighed, ikke indeholder virus eller andre skadelige bestanddele. Vi har altid ret til at ændre Hjemmesiden og dens Indhold uden varsel, ligesom Vi har ret til at lukke Hjemmesiden når som helst.

 

Immaterielle rettigheder

Indholdet omfatter blandt andet tekst, billeder og varemærker, der er beskyttet efter ophavsretsloven, varemærkeloven og andre love om beskyttelse af immaterielle rettigheder, herunder markedsføringsloven. Eksempler er navne på de produkter, der er angivet på Hjemmesiden.

Vi giver Dig ikke nogen tilladelse til at benytte Indholdet kommercielt. Du kan således alene benytte Indholdet til personlige og ikke-kommercielle formål. Det betyder, at Du for eksempel kan printe en enkelt kopi af Indholdet til eget brug. Enhver reference forudsætter tydelig angivelse om ophavsret eller anden ejendomsret.

Yderligere printning, kopiering, videregivelse eller udgivelse af Indhold er ikke tilladt uden Vores skriftlige forudgående tilladelse.

Vi indestår ikke for, hvorvidt Indholdet krænker andres rettigheder.

Bortset fra oplysninger, der er omfattet af Vores fortrolighedspolitik, se punkt 8, behandler vi enhver oplysning, som Vi modtager fra Dig via Hjemmesiden, som ikke-fortrolig og uden ejendomsret. Det omfatter blandt andet data, spørgsmål, kommentarer, idéer og forslag. Du accepterer, at Vi behandler oplysningerne som Vores ejendom og er berettiget til at offentliggøre og bruge oplysningerne uden forpligtelser af nogen art, til ethvert formål, i hele verden og på enhver måde. Vi forbeholder Os retten til at benytte alle ideer, koncepter og andet, som bliver sendt via Hjemmesiden uanset formålet og uden nogen form for kompensation eller angivelse som reference.

 

Karrieremuligheder

På Hjemmesiden er der information om ledige stillinger. Formålet er alene at informere potentielle kandidater om relevante jobmuligheder.

Du beslutter selv, om Du ønsker at sende Os dine personlige oplysninger. Du kan sende oplysningerne via internettet eller med almindelig post.

Alle personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med Vores fortrolighedspolitik, se punkt 8.

 

Geografisk område

Hjemmesiden er kontrolleret og vedligeholdt af Mundipharma fra Vores kontor i Danmark. Hvert land har sit eget regelsæt, regulering og love, mens internettet i sin natur er global. Som følge heraf, er information, der udsendes i ét bestemt land, muligvis ikke egnet til brug uden for dette land.

Informationen på Hjemmesiden er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og vejledninger i Danmark. Informationen er alene tilrettelagt med henblik på adgang til og brug af danske borgere.

Vi indestår ikke for, at Hjemmesiden eller Indholdet er egnet til eller tilgængeligt for brug i andre lokaliteter. Dem, der måtte vælge at få adgang til Hjemmesiden fra andre lokaliteter, gør dette på eget initiativ, og er selv ansvarlige for iagttagelse af lokal lovgivning, hvis – og i det omfang – lokal lovgivning er anvendelig.

 

Links til og fra Hjemmesiden

Links fra denne Hjemmeside:

Hjemmesiden kan indeholde links eller referencer til andre hjemmesider, som ikke er tilknyttet Mundipharma. Vi har ikke gennemset indholdet af sådanne hjemmesider, og indestår ikke for deres indhold. Links til andre hjemmesider gives udelukkende som en hjælp til de personer, der benytter Hjemmesiden.

Brug af links fra Hjemmesiden til andre hjemmesider er på Dit eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der måtte udspringe fra Din adgang til sådanne hjemmesider.

Links til denne Hjemmeside:

Ethvert link til Hjemmesiden må alene bestå af en tekst, tydeligt markeret “Mundipharmas hjemmeside”.

Linkets udseende, placering eller andre aspekter af linket, må ikke udformes, så det skader eller forringer den goodwill, der er forbundet med Mundipharmas navn eller varemærker.

Linkets udseende, placering eller andre egenskaber må ikke give det forkerte indtryk ft den organisation eller virksomhed, som er sponsoreret af, forbundet med eller tilsluttet Mundipharma eller Hjemmesiden.

Når brugeren anvender linket, skal Hjemmesiden vises på fuld skærm, og ikke som en ramme inden for den hjemmeside, der linkes fra.

Den hjemmeside, der linkes fra, skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og reguleringer i Danmark.

 

Fortrolighed

Det er af stor betydning for Mundipharma at beskytte Dit privatliv. Mundipharmas vigtigste aktiv er Din tillid og det er derfor væsentligt for Mundipharma at beskytte personoplysninger.

Fortrolighedspolitikken dækker Vores behandling af personhenførbare oplysninger, som Vi indsamler, når Du anvender Hjemmesiden, og Vores tjenester (”Personoplysninger”).

Brug af Hjemmesiden er forbeholdt personer, der er 13 år eller ældre. Vi indsamler ikke bevidst Personoplysninger fra personer, som er yngre end 13 år.

Kun autoriserede medarbejdere, som er uddannede i korrekt håndtering af Personoplysninger, har adgang til Personoplysninger.

Du har til enhver tid ret til at bede Mundipharma A/S om at få indsigt i, berigtigelse eller sletning af samt anmode om begrænsning i anvendelsen af enhver af dine personoplysninger, ligesom du er berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du har ligeledes ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har ret til at klage til Datatilsynet, såfremt Du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet ulovligt eller uden juridisk hjemmel, eller hvis Du ikke mener, at Du modtager de oplysninger, som Du har krav på efter reglerne om indsigt.

Du kan til enhver tid kontakte Mundipharma A/S, hvis Du har spørgsmål omkring Vores behandling af dine oplysninger.

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med benyttelse af HCP Portalen

Hvis Du som sundhedsfaglig person ansøger om og bevilliges adgang til den del af Vores hjemmeside, som indeholder information om Vores lægemidler (HCP Portalen), vil vi indsamle dine oplysninger med henblik på at give Dig adgang til denne del af Vores Hjemmeside, som er adgangsbegrænset for den almindelige offentlighed. Oplysningerne indsamles direkte fra dig, når Du ansøger om login til HCP portalen.
Vi indsamler Din kontaktinformation, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, samt oplysninger om titel, afdeling og den tilknyttede praksis, som vi får oplyst ved hjælp af Din udfyldelse af formularen i forbindelse med oprettelse af Din adgang til HCP Portalen.

Behandling af dine oplysninger i forbindelse med adgang til HCP Portalen sker i henhold til den Europæiske databeskyttelses-forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, artikel 6, stk. 1, litra b og f, idet vi skal bruge oplysningerne til at kunne opfylde Vores aftale om give Dig adgang til HCP Portalen, ligesom vi har en legitim interesse i at være bekendt med hvem, der har og tidligere har haft adgang til den lovbestemt adgangsbegrænsede del af Vores hjemmeside.

Dine oplysninger vil alene blive opbevaret, så længe Du logger ind på den lukkede del af Vores hjemmeside én gang om året, hvorefter dine oplysninger automatisk bliver slettet.

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indrapportering af bivirkninger.

Som indehaver af markedsføringstilladelsen for Vores lægemidler er vi forpligtet til at indrapportere oplysninger til sundhedsmyndighederne om mistænkte eller bekræftede bivirkninger i forbindelse med brug af Vores lægemidler. Oplysningerne indsamles direkte fra den, som indrapporterer mistænkte bivirkninger til Os enten via den dertil indrettede Kontaktformular til bivirkningsindrapportering eller via anden kommunikationsform, herunder telefon eller e-mail.

Vi indsamler den kontaktinformation, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og eventuelle andre kontaktoplysninger, som vi får oplyst ved hjælp af kontaktformularen. Desuden indsamler vi de helbredsoplysninger (såsom sygehistorie og medicinforbrug), som vi får oplyst via kontaktformularen, og som er relevante for vurderingen af den enkelte rapportering om mistænkte bivirkninger.

Disse oplysninger kan i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder reglerne i Europa Parlamentets or Rådets Forordningen nr. 726/2004 af 31. marts 20014, deles med uafhængige associerede Mundipharma selskaber og øvrige samarbejdspartnere vedrørende det pågældende lægemiddel i de øvrige EU-lande, hvor Vores lægemidler markedsføres. Dette sker med henblik på overholdelse af Vores juridiske forpligtelser til at orientere relevante sundheds- og lægemiddelmyndigheder i de pågældende lande om eventuelle bekræftede eller mistænkte bivirkninger.

Behandling af dine oplysninger sker i henhold til den Europæiske databeskyttelsesforordning (EU) Nr. 2016/679 af 27. april 2016, artikel 9, stk. 2, litra i, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for lægemidler på grundlag gældende EU-retlige retlig og dansk lovgivning, som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder.

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indsendelse af uopfordrede ansøgninger

Ledige stillinger hos Mundipharma slås i almindelighed op på Hjemmesiden under ”Karriere”. Mundipharma modtager undertiden uopfordrede ansøgninger (ansøgning vedrørende stilling, der ikke er slået op) sendt til mailadressen mundipharma@mundipharma.dk. Sådanne ansøgninger indeholder sædvanligvis personoplysninger, herunder almindelige kontaktoplysninger, oplysninger om karriereforløb og tidligere arbejdsgivere, uddannelsesmæssig baggrund og eksamensresultater, mv. Uopfordrede ansøgninger, der fremsendes på anden vis end direkte fra Dig som ansøger til ovennævnte e-mailadresse, destrueres ved modtagelsen og vil således ikke blive gemt.

Uopfordrede ansøgninger med tilhørende bilag kan opbevares af Mundipharma i op til 6 måneder, hvorefter ansøgningen destrueres.

Behandling af Dine oplysninger i forbindelse med fremsendelse af uopfordrede ansøgninger sker i henhold til den Europæiske databeskyttelsesforordning (EU) Nr. 2016/679 af 27. april 2016, artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af foranstaltninger på Din anmodning forud for en potentiel indgåelse af en kontrakt.

 

Cookies

Når Du besøger Vores Hjemmeside, indsamles ved hjælp af cookies oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre Vores indhold. Nedenfor uddybes, hvilke informationer der indsamles til hvilke formål.

”Cookies”, er en tekstfil, der gemmes på Din computer, mobil eller anden tilsvarende enhed, når Du besøger Hjemmesiden. Tekstfilen indeholder informationer, som anvendes næste gang Du besøger siden, med det formål at huske indstillinger og udføre statistik. Indholdet af cookies læses og skrives af Hjemmesiden selv. Da cookies er en tekstfil, og ikke en programfil, indeholder den ikke skadelige koder som f.eks. virusser. Du har mulighed for at slette eller blokere for cookies på Hjemmesiden, men Du kan da risikere, at Hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, Du ikke kan få adgang til.

Ved at bruge Hjemmesiden, giver Du samtykke til, at Mundipharma bruger cookies som beskrevet i skemaet nedenfor, medmindre Du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis Du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan Du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i Din webbrowser.

Hvis Du ikke ønsker, at Mundipharma sætter eller læser cookies på Dit udstyr, så har Du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i Din webbrowser, hvor Du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan Du gør det afhænger af, hvilken browser Du anvender. Husk, at hvis Du bruger flere browsere, skal Du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden måske ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis Du sletter eller blokerer cookies.

Når Du besøger Mundipharma’s Hjemmeside gemmes følgende cookies på Din enhed:

Google Analytics Bruges til registrering af brugsmønstre og antal besøg på siden.
Polylang Til at gemme og læse sprog-præferencer for den enkelte
Pop-up Til at gemme informationer om, hvem der har accepteret pop-uppen, der stiller krav til, at visse sider kun kan tilgås af sundhedsfaglige personer

 

Konsekvenser ved tilsidesættelse af Vilkårene

Hvis vi opdager, at Du har overtrådt Vilkårene for brug af Hjemmesiden, forbeholder Vi Os at tage alle relevante retslige skridt, herunder krav om erstatning.

 

Ændringer

Vi kan ændre Vilkårene med rimeligt varsel. Vi opfordrer Dig til at holde Dig ajour med sådanne ændringer.

 

Lovvalg og tvister

Din anvendelse af Hjemmesiden er underlagt dansk ret, bortset fra dansk rets internationale lovvalgsregler. Enhver tvist er underlagt de danske domstole med Københavns Byret som rette værneting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Mundipharma A/S

Adresse

Mundipharma A/S
Frydenlundsvej 30, Bygning E,
2950 Vedbæk – Danmark
CVR: 17981994

 

Kontakt

Telefon: +45 45 17 48 00
Fax: +45 45 17 48 29
Mandag - fredag kl. 9.00 - 16.00
mundipharma@mundipharma.dk

Om Mundipharma

Mundipharma A/S er en del af Purdue/Mundipharma/Napp, der er et internationalt netværk af associerede, uafhængige medicinalvirksomheder.

Betingelser for brug af Mundipharma.dk