Log in

Betingelser og vilkår for brug af mundipharma.dk


Senest opdateret 17. juli 2018

1. Betingelser og vilkår for brug af denne hjemmeside

1.1 Ved at besøge og benytte www.mundipharma.dk (“Hjemmesiden”) forplig-ter Du dig til at anvende nedenstående brugerbetingelser (”Vilkår”), der regulerer forholdet mellem Mundipharma A/S (CVR nr. 17981994), (“Mundipharma”, ”Vi”, ”Os” eller ”Vores”) og dig (”Dig”, ”Din”, ”Dit” eller ”DU”) vedrørende Hjemmesiden og dens indhold (”Indhold”).

2. Ingen lægefaglig rådgivning

2.1 På Hjemmesiden er der generelle informationer om forskellige sygdomme og behandlinger. Informationen kan aldrig træde i stedet for individuel rådgivning fra en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson. Intet på Hjemmesiden må forstås som en anbefaling af et bestemt produkt eller behandling.

2.2 Informationen på Hjemmesiden kan ikke benyttes til individuel diagnosti-cering af en sundhedsmæssig tilstand eller sygdom. Vi opfordrer i stedet til at søge hjælp hos en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson.

2.3 Hjemmesiden kan indeholde information om produkter og tjenester, der ikke er tilgængelige i alle lande. Dele af Hjemmesiden er forbeholdt sund-hedspersoner og er derfor ikke tilgængelig for andre. Du kan anmode om adgang under fanen ”Sundhedspersonale”. Du vil i den forbindelse blive bedt om at sende Os personlige oplysninger. Disse bliver behandlet i over-ensstemmelse med Vores fortrolighedspolitik, se punkt 8. Dine adgangsop-lysninger er personlige og Du må ikke overlade dem til andre.

3. Ansvarsfraskrivelse

3.1 Vi fraskriver Os udtrykkeligt ethvert ansvar for Hjemmesiden og Indholdet.

3.2 Hjemmesiden og Indholdet er alene stillet til rådighed til information. Du skal selv vurdere alt Indhold med omhu. Vi tilstræber, at Indholdet er kor-rekt og retvisende, men fejl og mangler kan forekomme. Vi fraskriver Os ethvert ansvar i den anledning.

3.3 Vi indestår heller ikke for uafbrudt adgang til Hjemmesiden og påtager Os ikke at korrigere fejl eller sørge for, at Hjemmesiden eller den server, der er til rådighed, ikke indeholder virus eller andre skadelige bestanddele. Vi har altid ret til at ændre Hjemmesiden og dens Indhold uden varsel, lige-som Vi har ret til at lukke Hjemmesiden når som helst.

4. Immaterielle rettigheder

4.1 Indholdet omfatter blandt andet tekst, billeder og varemærker, der er be-skyttet efter ophavsretsloven, varemærkeloven og andre love om beskyt-telse af immaterielle rettigheder, herunder markedsføringsloven. Eksem-pler er navne på de produkter, der er angivet på Hjemmesiden.

4.2 Vi giver Dig ikke nogen tilladelse til at benytte Indholdet kommercielt. Du kan således alene benytte Indholdet til personlige og ikke-kommercielle formål. Det betyder, at Du for eksempel kan printe en enkelt kopi af Ind-holdet til eget brug. Enhver reference forudsætter tydelig angivelse om ophavsret eller anden ejendomsret.

4.3 Yderligere printning, kopiering, videregivelse eller udgivelse af Indhold er ikke tilladt uden Vores skriftlige forudgående tilladelse.

4.4 Vi indestår ikke for, hvorvidt Indholdet krænker andres rettigheder.

4.5 Bortset fra oplysninger, der er omfattet af Vores fortrolighedspolitik, se punkt 8, behandler vi enhver oplysning, som Vi modtager fra Dig via Hjemmesiden, som ikke-fortrolig og uden ejendomsret. Det omfatter blandt andet data, spørgsmål, kommentarer, idéer og forslag. Du accepte-rer, at Vi behandler oplysningerne som Vores ejendom og er berettiget til at offentliggøre og bruge oplysningerne uden forpligtelser af nogen art, til ethvert formål, i hele verden og på enhver måde. Vi forbeholder Os retten til at benytte alle ideer, koncepter og andet, som bliver sendt via Hjem-mesiden uanset formålet og uden nogen form for kompensation eller angi-velse som reference.

5. Karrieremuligheder

5.1 På Hjemmesiden er der information om ledige stillinger. Formålet er alene at informere potentielle kandidater om relevante jobmuligheder.

5.2 Du beslutter selv, om Du ønsker at sende Os dine personlige oplysninger. Du kan sende oplysningerne via internettet eller med almindelig post.

5.3 Alle personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med Vores fortrolighedspolitik, se punkt 8.

6. Geografisk område

6.1 Hjemmesiden er kontrolleret og vedligeholdt af Mundipharma fra Vores kontor i Danmark. Hvert land har sit eget regelsæt, regulering og love, mens internettet i sin natur er global. Som følge heraf, er information, der udsendes i ét bestemt land, muligvis ikke egnet til brug uden for dette land.

6.2 Informationen på Hjemmesiden er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og vejledninger i Danmark. Informationen er alene tilrette-lagt med henblik på adgang til og brug af danske borgere.

6.3 Vi indestår ikke for, at Hjemmesiden eller Indholdet er egnet til eller til-gængeligt for brug i andre lokaliteter. Dem, der måtte vælge at få adgang til Hjemmesiden fra andre lokaliteter, gør dette på eget initiativ, og er selv ansvarlige for iagttagelse af lokal lovgivning, hvis – og i det omfang – lokal lovgivning er anvendelig.

7. Links til og fra Hjemmesiden

7.1 Links fra Hjemmesiden:

Hjemmesiden kan indeholde links eller referencer til andre hjemmesider, som ikke er tilknyttet Mundipharma. Vi har ikke gennemset indholdet af sådanne hjemmesider, og indestår ikke for deres indhold.

7.1.1 Links til andre hjemmesider gives udelukkende som en hjælp til de perso-ner, der benytter Hjemmesiden.

7.1.2 Brug af links fra Hjemmesiden til andre hjemmesider er på Dit eget an-svar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der måtte udspringe fra Din adgang til sådanne hjemmesider.

7.2 Links til denne Hjemmeside:

7.2.1 Ethvert link til Hjemmesiden må alene bestå af en tekst, tydeligt markeret “Mundipharmas hjemmeside”.

7.2.2 Linkets udseende, placering eller andre aspekter af linket, må ikke udfor-mes, så det skader eller forringer den goodwill, der er forbundet med Mundipharmas navn eller varemærker.

7.2.3 Linkets udseende, placering eller andre egenskaber må ikke give det for-kerte indtryk ft den organisation eller virksomhed, som er sponsoreret af, forbundet med eller tilsluttet Mundipharma eller Hjemmesiden.

7.2.4 Når brugeren anvender linket, skal Hjemmesiden vises på fuld skærm, og ikke som en ramme inden for den hjemmeside, der linkes fra.

7.2.5 Den hjemmeside, der linkes fra, skal være i overensstemmelse med gæl-dende lovgivning, regler og reguleringer i Danmark.

8. Fortrolighed

8.1 Det er af stor betydning for Mundipharma at beskytte Dit privatliv. Mundipharmas vigtigste aktiv er Din tillid og det er derfor væsentligt for Mundipharma at beskytte personoplysninger.

8.2 Fortrolighedspolitikken dækker Vores behandling af personhenførbare op-lysninger, som Vi indsamler, når Du anvender Hjemmesiden, og Vores tje-nester (”Personoplysninger”).

8.3 Brug af Hjemmesiden er forbeholdt personer, der er 13 år eller ældre. Vi indsamler ikke bevidst Personoplysninger fra personer, som er yngre end 13 år.

8.4 Kun autoriserede medarbejdere, som er uddannede i korrekt håndtering af Personoplysninger, har adgang til Personoplysninger.

8.5 Du har til enhver tid ret til at bede Mundipharma A/S om at få indsigt i, berigtigelse eller sletning af samt anmode om begrænsning i anvendelsen af enhver af dine personoplysninger, ligesom du er berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du har ligeledes ret til at modtage dine per-sonoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har ret til at klage til Datatilsynet, såfremt Du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet ulovligt eller uden juridisk hjemmel, el-ler hvis Du ikke mener, at Du modtager de oplysninger, som Du har krav på efter reglerne om indsigt.

8.6 Du kan til enhver tid kontakte Mundipharma A/S, hvis Du har spørgsmål omkring Vores behandling af dine oplysninger.

8.7 Behandling af personoplysninger i forbindelse med indrapportering af bivirkninger.

8.7.1 Som indehaver af markedsføringstilladelsen for Vores lægemidler er vi forpligtet til at indrapportere oplysninger til sundhedsmyndighederne om mistænkte eller bekræftede bivirkninger i forbindelse med brug af Vores lægemidler. Oplysningerne indsamles direkte fra den, som indrapporterer mistænkte bivirkninger til Os enten via den dertil indrettede Kontaktformular til bivirkningsindrapportering eller via anden kommunikationsform, herunder telefon eller e-mail.

8.7.2 Vi indsamler den kontaktinformation, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og eventuelle andre kontaktoplysninger, som vi får oplyst ved hjælp af kontaktformularen. Desuden indsamler vi de helbredsoplysninger (såsom sygehistorie og medicinforbrug), som vi får oplyst via kontaktformularen, og som er relevante for vurderingen af den enkelte rapportering om mistænkte bivirkninger.

8.7.3 Disse oplysninger kan i overensstemmelse med gældende lovgivning, her-under reglerne i Europa Parlamentets or Rådets Forordningen nr. 726/2004 af 31. marts 20014, deles med uafhængige associerede Mundipharma sel-skaber og øvrige samarbejdspartnere vedrørende det pågældende læge-middel i de øvrige EU-lande, hvor Vores lægemidler markedsføres. Dette sker med henblik på overholdelse af Vores juridiske forpligtelser til at ori-entere relevante sundheds- og lægemiddelmyndigheder i de pågældende lande om eventuelle bekræftede eller mistænkte bivirkninger.

8.7.4 Behandling af dine oplysninger sker i henhold til den Europæiske databe-skyttelsesforordning (EU) Nr. 2016/679 af 27. april 2016, artikel 9, stk. 2, litra i, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til sikring af høje kvali-tets- og sikkerhedsstandarder for lægemidler på grundlag gældende EU-retlige retlig og dansk lovgivning, som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder.

8.8 Behandling af personoplysninger i forbindelse med indsendelse af uopfordrede ansøgninger

8.8.1 Ledige stillinger hos Mundipharma slås i almindelighed op på Hjemmesiden under ”Karriere”. Mundipharma modtager undertiden uopfordrede ansøg-ninger (ansøgning vedrørende stilling, der ikke er slået op) sendt til mail-adressen nordics@mundipharma.dk. Sådanne ansøgninger indehol-der sædvanligvis personoplysninger, herunder almindelige kontaktoplysnin-ger, oplysninger om karriereforløb og tidligere arbejdsgivere, uddannel-sesmæssig baggrund og eksamensresultater, mv. Uopfordrede ansøgnin-ger, der fremsendes på anden vis end direkte fra Dig som ansøger til ovennævnte e-mailadresse, destrueres ved modtagelsen og vil således ik-ke blive gemt.

8.8.2 Uopfordrede ansøgninger med tilhørende bilag kan opbevares af Mundip-harma i op til 6 måneder, hvorefter ansøgningen destrueres.

8.8.3 Behandling af Dine oplysninger i forbindelse med fremsendelse af uopfor-drede ansøgninger sker i henhold til den Europæiske databeskyttelsesfor-ordning (EU) Nr. 2016/679 af 27. april 2016, artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af foranstaltninger på Din anmodning forud for en potentiel indgåelse af en kontrakt.

9. Cookies

9.1 Når Du besøger Vores Hjemmeside, indsamles ved hjælp af cookies oplys-ninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre Vores indhold. Ne-denfor uddybes, hvilke informationer der indsamles til hvilke formål.

9.2 ”Cookies”, er en tekstfil, der gemmes på Din computer, mobil eller anden tilsvarende enhed, når Du besøger Hjemmesiden. Tekstfilen indeholder in-formationer, som anvendes næste gang Du besøger siden, med det formål at huske indstillinger og udføre statistik. Indholdet af cookies læses og skrives af Hjemmesiden selv. Da cookies er en tekstfil, og ikke en pro-gramfil, indeholder den ikke skadelige koder som f.eks. virusser. Du har mulighed for at slette eller blokere for cookies på Hjemmesiden, men Du kan da risikere, at Hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, Du ikke kan få adgang til.

9.3 Ved at bruge Hjemmesiden, giver Du samtykke til, at Mundipharma bruger cookies som beskrevet i skemaet nedenfor, medmindre Du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis Du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan Du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i Din webbrowser.

9.4 Hvis Du ikke ønsker, at Mundipharma sætter eller læser cookies på Dit udstyr, så har Du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i Din webbrowser, hvor Du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan Du gør det afhænger af, hvilken browser Du anven-der. Husk, at hvis Du bruger flere browsere, skal Du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden måske ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis Du sletter eller blokerer cookies.

9.5 Når Du besøger Mundipharma’s Hjemmeside gemmes følgende cookies på Din enhed:

Google Analytics Bruges til registrering af brugsmønstre og antal besøg på siden.
Polylang Til at gemme og læse sprog-præferencer for den enkelte
Pop-up Til at gemme informationer om, hvem der har accepteret pop-uppen, der stil-ler krav til, at visse sider kun kan til-gås af sundhedsfaglige personer

 

10. Konsekvenser ved tilsidesættelse af Vilkårene

10.1 Hvis vi opdager, at Du har overtrådt Vilkårene for brug af Hjemmesiden, forbeholder Vi Os at tage alle relevante retslige skridt, herunder krav om erstatning.

11. Ændringer

11.1 Vi kan ændre Vilkårene med rimeligt varsel. Vi opfordrer Dig til at holde Dig ajour med sådanne ændringer.

12. Lovvalg og tvister

12.1 Din anvendelse af Hjemmesiden er underlagt dansk ret, bortset fra dansk rets internationale lovvalgsregler. Enhver tvist er underlagt de danske domstole.

 

© 2021 Mundipharma A/S

Adresse

Mundipharma A/S
Frydenlundsvej 30, Bygning E,
2950 Vedbæk – Danmark
CVR: 17981994

 

Kontakt

Telefon: +45 45 17 48 00
Fax: +45 45 17 48 29
Mandag - fredag kl. 9.00 - 16.00
nordics@mundipharma.dk

Om Mundipharma

Mundipharma A/S er en del af et internationalt netværk af associerede, uafhængige medicinalvirksomheder.

Betingelser for brug af Mundipharma.dk

Fortrolighedspolitik